RAPORT – zajęcia z muzykoterapii

W terminie od 27 września 2010 do 29 lutego 2012 spółka jawna Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak przeprowadziła zajęcia z muzykoterapii dla uczniów specjalnych ośrodków  szkolno-wychowawczych w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „Uczmy się i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”.

Zgodnie z założeniami projektu powstały  4 grupy 5-osobowe, w tym 2 grupy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jurkach oraz 2 grupy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą.

W zajęciach uczestniczyła młodzież posiadająca opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 540 godzin dydaktycznych, po 135 dla każdej z grup.

Podstawowym celem zajęć było pobudzenie wszechstronnego rozwoju ucznia, stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych, rozładowanie negatywnych napięć , emocji i agresji oraz poprawienie koordynacji poprzez aktywność muzyczno-ruchową.

Niewielka ilość osób w grupie umożliwiała indywidualizację pracy na zajęciach z wykorzystaniem aktywizujących form pracy. Uczniowie zgłaszali na zajęciach treści programowe wymagające szczegółowego omówienia.

Założone programy zrealizowane zostały w całości, a zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z wykorzystaniem metod dydaktycznych tj. zabawy muzyczno-ruchowe, śpiewanie piosenek, ćwiczenia wyrabiające poczucie rytmu, nauka gry na instrumentach, gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazywali się wysokim zaangażowaniem na zajęciach.

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zajęć otrzymali pomoce dydaktyczne (zeszyty, długopisy) oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek oraz materiałów drukowanych, które opracowane zostały  przez nauczycieli.

Uczniom biorącym udział w projekcie zapewniony został catering.

Po zakończeniu kursu przeprowadzone zostały badania efektywności szkolenia, biorąc pod uwagę ankiety początkowe i końcowe oraz egzamin. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że założone cele zostały w pełni zrealizowane.

 

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego