RAPORT – rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

W terminie od 27 września 2010 do 29 lutego 2012 spółka jawna Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak przeprowadziła zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dla uczniów specjalnych ośrodków  szkolno-wychowawczych w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „Uczmy się i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”.

Zgodnie z założeniami projektu powstało  6 grup 5-osobowych, w tym 3 grupy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jurkach oraz 3 grupy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach gastronomicznych, plastyczno-teatralnych, informatycznych i technicznych.

W zajęciach uczestniczyła młodzież posiadająca opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 810 godzin dydaktycznych, po 135 dla każdej z grup.

Podstawowym celem zajęć było rozpoznanie własnych możliwości i umiejętności przez uczniów. Na podstawie ankiet początkowych oraz poczynionych obserwacji nauczyciele prowadzący zajęcia opracowali programy zajęć, które dostosowane były do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

Niewielka ilość osób w grupie umożliwiała indywidualizację pracy na zajęciach z wykorzystaniem aktywizujących form pracy. Uczniowie zgłaszali na zajęciach treści programowe wymagające szczegółowego omówienia.

Każde zajęcia podzielone zostały na dwie części: wykładową, która zawierała omówienie przez nauczyciela podstaw teoretycznych i praktyczną, w trakcie której uczestnicy ćwiczyli, wykorzystując w praktyce pozyskaną wiedzę.

W trakcie zajęć uczniowie nabyli dodatkowe umiejętności, tj. współpraca w zespole, wzmacnianie pewności siebie, radzenie sobie z tremą i stresem

Założone programy zrealizowane zostały w całości, a zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z wykorzystaniem metod dydaktycznych tj. wykład, pokaz, obserwacje, doświadczenia, burza mózgów, odgrywanie ról, symulacje, gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazywali się wysokim zaangażowaniem na zajęciach.

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zajęć otrzymali pomoce dydaktyczne (zeszyty, długopisy) oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek oraz materiałów drukowanych, które opracowane zostały  przez nauczycieli.

Uczniom biorącym udział w projekcie zapewniony został catering.

Po zakończeniu kursu przeprowadzone zostały badania efektywności szkolenia, biorąc pod uwagę ankiety początkowe i końcowe oraz egzamin. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że założone cele zostały w pełni zrealizowane.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego