RAPORT – zajęcia korekcyjno-sportowe

W terminie od 27 września 2010 do 29 lutego 2012 spółka jawna Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak przeprowadziła zajęcia korekcyjno-sportowe dla uczniów specjalnych ośrodków  szkolno-wychowawczych w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „Uczmy się i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”.

Zgodnie z założeniami projektu powstały  4 grupy 5-osobowe, w tym 2 grupy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jurkach oraz 2 grupy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą.

W zajęciach uczestniczyła młodzież posiadająca opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 540 godzin dydaktycznych, po 135 dla każdej z grup.

Podstawowym celem zajęć było doskonalenie sprawności fizycznej, kondycyjnej i koordynacyjnej, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała, pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej oraz wzmacnianie motywacji uczniów do rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Na podstawie ankiet początkowych oraz poczynionych obserwacji nauczyciele prowadzący zajęcia opracowali programy zajęć, które dostosowane były do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

Niewielka ilość osób w grupie umożliwiała indywidualizację pracy na zajęciach z wykorzystaniem aktywizujących form pracy.

Założone programy zrealizowane zostały w całości, a zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z wykorzystaniem metod dydaktycznych tj. reproduktywna (naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, programowego uczenia), proaktywna (zabawowo-naśladowcza, zabawowo-klasyczna, bezpośredniej celowości ruchu), kreatywna (ruchowej ekspresji twórczej, problemowa), elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne..

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazywali się wysokim zaangażowaniem na zajęciach.

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zajęć otrzymali pomoce dydaktyczne (zeszyty, długopisy) oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek oraz materiałów drukowanych, które opracowane zostały  przez nauczycieli.

Uczniom biorącym udział w projekcie zapewniony został catering.

Po zakończeniu kursu przeprowadzone zostały badania efektywności szkolenia, biorąc pod uwagę ankiety początkowe i końcowe oraz egzamin. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że założone cele zostały w pełni zrealizowane.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego