RAPORT – zajęcia z języka niemieckiego i rosyjskiego

W terminie od 5 października 2010 do 30 kwietnia 2012 spółka jawna Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak przeprowadziła zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego i rosyjskiego dla uczniów liceów ogólnokształcących w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „Uczmy się i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”

Zgodnie z założeniami projektu powstało  6 grup 10-osobowych, w tym 2 grupy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu, 2 grupy uczniów Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą oraz 2 grupy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce. W każdej ze szkół powstała jedna grupa z języka niemieckiego i jedna z języka rosyjskiego.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 540 godzin dydaktycznych, po 90 dla każdej z grup.

Podstawowym celem zajęć było wyrównanie szans edukacyjnych u młodzieży mającej problemy z opanowaniem materiału realizowanego w szkole w ramach podstawy programowej. Na podstawie ankiet początkowych oraz poczynionych obserwacji nauczyciele prowadzący zajęcia opracowali programy zajęć, które dostosowane były do poziomu wiedzy uczniów. Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym, rozwijali sprawność czytania i rozumienia ze słuchu oraz kształtowania umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych. Młodzież zapoznała się z kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych. Niewielka ilość osób w grupie umożliwiała indywidualizację pracy na zajęciach z wykorzystaniem aktywizujących form pracy. Uczniowie zgłaszali na zajęciach treści programowe wymagające szczegółowego omówienia.

Każde zajęcia podzielone zostały na dwie części: wykładową, która zawierała omówienie przez nauczyciela podstaw teoretycznych i praktyczną, w trakcie której uczestnicy rozwiązywali ćwiczenia, wykorzystując w praktyce pozyskaną wiedzę.

Założone programy zrealizowane zostały w całości, a zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych tj. rzutnik multimedialny, projektor, laptop, tablica interaktywna.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazywali się wysokim zaangażowaniem na zajęciach.

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zajęć otrzymali pomoce dydaktyczne (zeszyty, długopisy) oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek oraz materiałów drukowanych, które opracowane zostały  przez nauczycieli.

Uczniom biorącym udział w projekcie zapewniony został catering.

Po zakończeniu kursu przeprowadzone zostały badania efektywności szkolenia, biorąc pod uwagę ankiety początkowe i końcowe oraz egzamin. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że założone cele zostały w pełni zrealizowane.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego