RAPORT – zajęcia z matematyki

W terminie od 5 października 2010 do 30 kwietnia 2012 spółka jawna Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak przeprowadziła zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla uczniów liceów ogólnokształcących w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „Uczmy się i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”.

 

Zgodnie z założeniami projektu powstało  12 grup 10-osobowych, w tym 6 grup w Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu, 3 grupy w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą oraz 3 grupy w Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 1080 godzin dydaktycznych, po 90 dla każdej z grup.

Podstawowym celem zajęć było wyrównanie szans edukacyjnych u młodzieży mającej problemy z opanowaniem materiału realizowanego w szkole w ramach podstawy programowej. Na podstawie ankiet początkowych oraz poczynionych obserwacji nauczyciele prowadzący zajęcia opracowali programy zajęć, które dostosowane były do poziomu wiedzy uczniów. Niewielka ilość osób w grupie umożliwiała indywidualizację pracy na zajęciach z wykorzystaniem aktywizujących form pracy. Uczniowie zgłaszali na zajęciach treści programowe wymagające szczegółowego omówienia.

Każde zajęcia podzielone zostały na dwie części: wykładową, która zawierała omówienie przez nauczyciela podstaw teoretycznych i praktyczną, w trakcie której uczestnicy rozwiązywali ćwiczenia, wykorzystując w praktyce pozyskaną wiedzę.

Założone programy zrealizowane zostały w całości, a zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych tj. rzutnik multimedialny, projektor, laptop, tablica interaktywna.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazywali się wysokim zaangażowaniem na zajęciach.

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zajęć otrzymali pomoce dydaktyczne (zeszyty, długopisy) oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek oraz materiałów drukowanych, które opracowane zostały  przez nauczycieli.

Uczniom biorącym udział w projekcie zapewniony został catering.

Po zakończeniu kursu przeprowadzone zostały badania efektywności szkolenia, biorąc pod uwagę ankiety początkowe i końcowe oraz egzamin. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że założone cele zostały w pełni zrealizowane.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego