Raport ewaluacyjny projektu

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU

„Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1.2.  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic                 w jakości usług edukacyjnych

 

 

Grójec, dn. 30.06.2012r.

 1. 1. PROBLEMATYKA

1.1. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu „Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” było: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Liceów Ogólnokształcących w Grójcu, Warce i Nowym Mieście n/P., oraz uczniów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Nowym Mieście n/P. oraz Jurek z powiatu grójeckiego; integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych dzięki wspólnym imprezom z uczniami Liceów Ogólnokształcących z powiatu grójeckiego; poprawa szans rozwoju zawodowego młodzieży poprzez zajęcia dodatkowe i doradztwo psychologiczne w zawodowe.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • wdrożenie programów rozwojowych szkół (zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne uwzględniające rozwój umiejętności kluczowych);
 • rozwijanie zainteresowania uczniów (j. obce, ICT i zagadnienia matematyczno-przyrodnicze);
 • dostosowanie kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy;
 • integracja środowiska oświaty ponadgimnazjalnej pow. Grójeckiego;
 • zmotywowanie nauczycieli do wspólnych inicjatyw edukacyjnych;
 • zwiększenie poziomu umiejętności psychospołecznych BO bez względu na ich poziom intelektualny i sprawność ruchową;
 • zapewnienie opieki psychologicznej BO z problemami w nauce i zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty oraz poprzez doradztwo zawodowe wczesne zidentyfikowanie uczniów zagrożonych lub mogących mieć problemy ze znalezieniem się na studiach wyższych.

REALIZOWANE WSPARCIE:

Projekt obejmował wsparcie poprzez uczestnictwo uczniów w następujących zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych:

a) zajęcia z języka angielskiego o łącznej liczbie 1080 godzin, realizowanych w trzech LO dla 12 grup 10 osobowych:

b) zajęcia z matematyki o łącznej liczbie 1080 godzin, realizowanych w trzech LO dla 12 grup 10 osobowych:

c) zajęcia z języka niemieckiego i rosyjskiego o łącznej liczbie 540 godzin realizowanych w trzech LO dla 6 grup 10 osobowych:

d) zajęcia ICT na poziomie podstawowym dla klas pierwszych o łącznej liczbie
270 godzin skierowane dla uczniów LO Grójec (2 grupy 10 osobowe) i LO Warka
(1 grupa 10 osobowa):

Liczba uczestników: 30 osób (3 grupy 10 osobowe):

 • jedna grupa 10 - osobowa w Liceum Ogólnokształcącym w Warce/90 godzin zajęć/
 • dwie grupy10- osobowe w Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu/180 godzin zajęć/

Liczba godzin dla każdej grupy wynosiła 90 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosiła 45 minut zegarowych.

e) kursy przygotowujące (z możliwością zdania egzaminu) do European Computer Driving Licence (ECDL) skierowany do najzdolniejszych uczniów wytypowanych przez nauczycieli i Dyrektorów szkół:

Liczba uczestników: 40 osób (4 kursy po 10 osób):

 • dwa kursy 10-osobowe dla uczniów z LO z Nowego Miasta n/P/200 godzin zajęć/
 • dwa kursy 10 – osobowe dla  uczniów z LO z Grójca/200 godzin zajęć/a

Każdy kurs trwał 100 godzin.

f) warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego o łącznej liczbie 420 godzin realizowanych w 3 LO i 2 SOSW dla 70 grup max.15 osobowych/6 godzin na grupę/

g) indywidualne konsultacje psychologiczne z zakresu doradztwa zawodowego o łącznej liczbie 260 godzin/po 2 godziny dla ucznia który zgłosił Koordynatorowi ds. Monitoringu i Rekrutacji potrzebę dodatkowej konsultacji/, realizowanych w 3 LO dla 130 uczniów;

 

 

 

Liczba uczniów które odbyły indywidualne konsultacje psychologiczne
z podziałem na poszczególne szkoły:

 • LO Grójec  – 69 uczniów;
 • LO Warka – 42 uczniów;
 • LO Nowe Miasto n/P – 19 uczniów.

h) warsztaty umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji łącznej liczbie
420 godzin realizowanych  w 3 LO oraz 2 SOSW dla 70 grup max.15 osobowych
/6 godzin na grupę/,

i) zajęcia dla uczniów z dwóch SOSW w ramach 5 modułów: rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, terapii logopedycznej, zajęć korekcyjno-sportowych i muzykoterapii:

j) koła zainteresowań: dziennikarskie, recytatorsko-teatralne i chóru realizowane
w LO Grójec oraz koła zainteresowań: dziennikarskie, recytatorsko-teatralne realizowane w LO Warce o łącznej liczbie 480 godzin dla grup 15 osobowych:

k) 10 jednodniowych wyjazdów integracyjno - edukacyjnych do kin i teatrów
w Warszawie dla 25 uczniów z 3 LO oraz 10 uczniów z dwóch SOSW w ramach zajęć pozaszkolnych;

l) 6 jednodniowych wyjazdów integracyjno – edukacyjnych do muzeów w Warszawie dla 25 uczniów z 3 LO oraz 10 uczniów z dwóch SOSW w ramach zajęć pozaszkolnych;

m) 2 ośmiodniowe wyjazdy integracyjno – edukacyjne – rehabilitacyjne w polskie góry dla 38 wyróżniających się uczniów w projekcie z trzech LO, dla 40 uczniów z dwóch SOSW w ramach zajęć pozaszkolnych;

n) 55 wyjazdów terapeutyczno-rehabilitacyjnych na basen do Spały i Grójca  dla uczniów ze SOSW w Jurkach i Nowym Mieście n/P. w ramach zajęć pozaszkolnych;

 • o) warsztaty przełamujące stereotypy myślenia o osobach niepełnosprawnych o łącznej liczbie 110 godzin realizowanych w 3 LO,

p) 2 wyjazdy edukacyjno – warsztatowe do Parku Dinozaurów do Bałtowa dla uczniów
z SOSW w Jurkach i Nowym Mieście n/P

q) warsztaty dla uczniów ze SOSW w Jurkach i Nowym Miecie n/P. „Jestem potrzebny” (48 godz.),

r) 4 wyjazdy integracyjne dla uczniów z 3 LO i 2 SOSW do ZOO do Warszawy

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W terminie od 5 października 2010 do 30 kwietnia 2012 roku wykonawca zajęć pozalekcyjnych spółka jawna Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak przeprowadziła zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, matematyki, rosyjskiego i niemieckiego oraz kół zainteresowań dla uczniów Liceów Ogólnokształcących oraz zajęcia dla uczniów z dwóch SOSW w ramach 5 modułów: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, terapii logopedycznej, zajęć korekcyjno-sportowych i muzykoterapii w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „Uczmy się i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”. Dla każdej z grup uczniów LO i SOSW zorganizowano średnio od 2 do 4 godzin lekcyjnych w tygodniu w ramach każdego przedmiotu. Udzielone wsparcie dokumentowano zapisami w dziennikach zajęć oraz na listach obecności. Podczas trwania zajęć pozalekcyjnych analizowano wiedzę i umiejętności uczestników projektu.

Wykonawca powyższych zajęć został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 1. 1. Język angielski

Zgodnie z założeniami projektu powstało 12 grup 10-osobowych, w tym 6 grup w Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu, 3 grupy w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą oraz 3 grupy w Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 1080 godzin dydaktycznych, po 90 dla każdej z grup.

Liczba uczestników: 120 osób (12 grup 10 osobowych):

 • 6 grup 10-osobowych w LO w Grójcu/540 godzin zajęć/
 • 3 grupy 10-osobowe w LO w Nowym Mieście n/P/270 godzin zajęć/
 • 3 grupy 10-osobowe w LO w Warce/270 godzin zajęć/

Liczba godzin dla każdej grupy wynosiła 90 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosiła 45 minut zegarowych.

Podstawowym celem zajęć było wyrównanie szans edukacyjnych u młodzieży mającej problemy z opanowaniem materiału realizowanego w szkole w ramach podstawy programowej. Na podstawie ankiet początkowych oraz poczynionych obserwacji nauczyciele prowadzący zajęcia opracowali programy zajęć, które dostosowane były do poziomu wiedzy uczniów. Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym, rozwijali sprawność czytania i rozumienia ze słuchu oraz kształtowania umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych. Młodzież zapoznała się z kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych. Niewielka ilość osób w grupie umożliwiała indywidualizację pracy na zajęciach z wykorzystaniem aktywizujących form pracy. Uczniowie zgłaszali na zajęciach treści programowe wymagające szczegółowego omówienia.

Każde zajęcia podzielone zostały na dwie części: wykładową, która zawierała omówienie przez nauczyciela podstaw teoretycznych i praktyczną, w trakcie której uczestnicy rozwiązywali ćwiczenia, wykorzystując w praktyce pozyskaną wiedzę.

Założone programy zrealizowane zostały w całości, a zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych tj. rzutnik multimedialny, projektor, laptop, tablica interaktywna. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazywali się wysokim zaangażowaniem na zajęciach. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zajęć otrzymali pomoce dydaktyczne (zeszyty, długopisy) oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek oraz materiałów drukowanych, które opracowane zostały  przez nauczycieli. Uczniom biorącym udział w projekcie zapewniony został catering.

 1. 2. Matematyka

Zgodnie z założeniami projektu powstało  12 grup 10-osobowych, w tym 6 grup w Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu, 3 grupy w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą oraz 3 grupy w Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 1080 godzin dydaktycznych, po 90 dla każdej z grup.

Liczba uczestników: 120 osób (12 grup 10 osobowych):

 • 6 grup 10-osobowych w LO w Grójcu/540 godzin zajęć/
 • 3 grupy 10-osobowe w LO w Nowym Mieście n/P/270 godzin zajęć/
 • 3 grupy 10-osobowe w LO w Warce/270 godzin zajęć/

Liczba godzin dla każdej grupy wynosiła 90 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosiła 45 minut zegarowych.

Podstawowym celem zajęć było wyrównanie szans edukacyjnych u młodzieży mającej problemy z opanowaniem materiału realizowanego w szkole w ramach podstawy programowej. Na podstawie ankiet początkowych oraz poczynionych obserwacji nauczyciele prowadzący zajęcia opracowali programy zajęć, które dostosowane były do poziomu wiedzy uczniów. Niewielka ilość osób w grupie umożliwiała indywidualizację pracy na zajęciach z wykorzystaniem aktywizujących form pracy. Uczniowie zgłaszali na zajęciach treści programowe wymagające szczegółowego omówienia.

Każde zajęcia podzielone zostały na dwie części: wykładową, która zawierała omówienie przez nauczyciela podstaw teoretycznych i praktyczną, w trakcie której uczestnicy rozwiązywali ćwiczenia, wykorzystując w praktyce pozyskaną wiedzę.

Założone programy zrealizowane zostały w całości, a zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych tj. rzutnik multimedialny, projektor, laptop, tablica interaktywna. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazywali się wysokim zaangażowaniem na zajęciach.

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zajęć otrzymali pomoce dydaktyczne (zeszyty, długopisy) oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek oraz materiałów drukowanych, które opracowane zostały  przez nauczycieli. Uczniom biorącym udział w projekcie zapewniony został catering.

 1. 3. Język niemiecki i rosyjski

Zgodnie z założeniami projektu powstało  6 grup 10-osobowych, w tym 2 grupy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu, 2 grupy uczniów Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą oraz 2 grupy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce. W każdej ze szkół powstała jedna grupa z języka niemieckiego i jedna z języka rosyjskiego.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 540 godzin dydaktycznych, po 90 dla każdej z grup.

Liczba uczestników: 60 osób (6 grup 10 osobowych):

 • jedna grupa 10-osobowa-język rosyjski -w  LO w Grójcu/90 godzin zajęć/
 • jedna grupa 10-osobowa-język rosyjski-w LO w N. Mieście n/P/90 godzin zajęć/
 • jedna grupa 10-osobowa-język rosyjski - w LO w Warce/90 godzin zajęć/
 • jedna grupa 10-osobowa-język niemiecki -w LO w Grójcu/90 godzin zajęć/
 • jedna grupa 10-osobowa-język niemiecki-w LO w N. Mieście n/P/90 godzin zajęć/
 • jedna grupa 10-osobowa - język niemiecki - w LO w Warce/90 godzin zajęć/

Liczba godzin dla każdej grupy wynosiła 90 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosiła 45 minut zegarowych.

Podstawowym celem zajęć było wyrównanie szans edukacyjnych u młodzieży mającej problemy z opanowaniem materiału realizowanego w szkole w ramach podstawy programowej. Na podstawie ankiet początkowych oraz poczynionych obserwacji nauczyciele prowadzący zajęcia opracowali programy zajęć, które dostosowane były do poziomu wiedzy uczniów. Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętności posługiwania się językiem obcym w życiu codziennym, rozwijali sprawność czytania i rozumienia ze słuchu oraz kształtowania umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych. Młodzież zapoznała się z kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych. Niewielka ilość osób w grupie umożliwiała indywidualizację pracy na zajęciach z wykorzystaniem aktywizujących form pracy. Uczniowie zgłaszali na zajęciach treści programowe wymagające szczegółowego omówienia.

Każde zajęcia podzielone zostały na dwie części: wykładową, która zawierała omówienie przez nauczyciela podstaw teoretycznych i praktyczną, w trakcie której uczestnicy rozwiązywali ćwiczenia, wykorzystując w praktyce pozyskaną wiedzę.

Założone programy zrealizowane zostały w całości, a zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych tj. rzutnik multimedialny, projektor, laptop, tablica interaktywna. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazywali się wysokim zaangażowaniem na zajęciach.

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zajęć otrzymali pomoce dydaktyczne (zeszyty, długopisy) oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek oraz materiałów drukowanych, które opracowane zostały  przez nauczycieli. Uczniom biorącym udział w projekcie zapewniony został catering.

 1. 4. Koła zainteresowań

Zgodnie z założeniami projektu powstało  5 grup 15-osobowych, w tym 3 grupy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu (koło dziennikarskie, koło recytatorsko-teatralne i koło chóru) oraz 2 grupy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce (koło dziennikarskie i koło recytatorsko-teatralne).

W ramach projektu zrealizowanych zostało 480 godzin dydaktycznych, po 96 dla każdej z grup.

Liczba uczestników: 75 osób (5 Kół 15 osobowych):

 • jedno Koło Dziennikarskie 15-osobowe w LO w Grójcu,
 • jedno Koło Dziennikarskie 15-osobowe w LO w Warce,
 • jedno Koło Recytatorsko-Teatralne 15-osobowe w LO w Grójcu,
 • jedno Koło Recytatorsko-Teatralne 15-osobowe w LO w Warce,
 • jedno Koło Chóru  15-osobowe w LO w Grójcu

Liczba godzin dla każdej grupy wynosiła 96 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 480 godzin lekcyjnych 5 Kół.

W trakcie zajęć uczniowie mogli odkrywać i rozwijać swoje umiejętności aktorskie, literackie, plastyczne i wokalne i organizacyjne.  Zajęcia pozwoliły nabyć uczniom dodatkowe umiejętności, takie jak umiejętność pracy w grupie, doskonalenie komunikowania się w języku ojczystym, wzmacnianie pewności siebie, radzenie sobie z tremą i stresem. Na podstawie ankiet początkowych oraz poczynionych obserwacji nauczyciele prowadzący zajęcia opracowali programy zajęć, które dostosowane były do poziomu uczniów. Każde zajęcia podzielone zostały na dwie części: wykładową, która zawierała omówienie przez nauczyciela podstaw teoretycznych i praktyczną, w trakcie której uczestnicy ćwiczyli, wykorzystując w praktyce pozyskaną wiedzę.

Założone programy zrealizowane zostały w całości, a zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych tj. rzutnik multimedialny, projektor, laptop, tablica interaktywna. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazywali się wysokim zaangażowaniem na zajęciach.

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zajęć otrzymali pomoce dydaktyczne (zeszyty, długopisy) oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek oraz materiałów drukowanych, które opracowane zostały  przez nauczycieli. Uczniom biorącym udział w projekcie zapewniony został catering.

Na zakończenie każdych zajęć przeprowadzone zostały badania efektywności szkoleń, biorąc pod uwagę ankiety początkowe i końcowe oraz egzamin. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że założone cele zostały w pełni zrealizowane.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SPECJALNYCH OŚRODKACH
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH

MODUŁ 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

Zgodnie z założeniami projektu powstało 6 grup 5-osobowych, w tym 3 grupy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jurkach oraz 3 grupy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach gastronomicznych, plastyczno-teatralnych, informatycznych i technicznych.

W zajęciach uczestniczyła młodzież posiadająca opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 810 godzin dydaktycznych, po 135 dla każdej z grup.

Liczba uczestników: 30 osób (6 grup 5 osobowych):

 • 3 grupy 5 osobowe w SOSW w Jurkach/405 godzin zajęć/
 • 3 grupy 5 osobowe w SOSW w Nowym Mieście n/P. /405 godzin zajęć/

Liczba godzin dla każdej grupy wynosiła 135 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosiła 45 minut zegarowych, łącznie 810 godzin lekcyjnych.

Podstawowym celem zajęć było rozpoznanie własnych możliwości i umiejętności przez uczniów. Na podstawie ankiet początkowych oraz poczynionych obserwacji nauczyciele prowadzący zajęcia opracowali programy zajęć, które dostosowane były do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

Niewielka ilość osób w grupie umożliwiała indywidualizację pracy na zajęciach z wykorzystaniem aktywizujących form pracy. Uczniowie zgłaszali na zajęciach treści programowe wymagające szczegółowego omówienia.

Każde zajęcia podzielone zostały na dwie części: wykładową, która zawierała omówienie przez nauczyciela podstaw teoretycznych i praktyczną, w trakcie której uczestnicy ćwiczyli, wykorzystując w praktyce pozyskaną wiedzę.

W trakcie zajęć uczniowie nabyli dodatkowe umiejętności, tj. współpraca w zespole, wzmacnianie pewności siebie, radzenie sobie z tremą i stresem. Założone programy zrealizowane zostały w całości, a zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z wykorzystaniem metod dydaktycznych tj. wykład, pokaz, obserwacje, doświadczenia, burza mózgów, odgrywanie ról, symulacje, gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazywali się wysokim zaangażowaniem na zajęciach.

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zajęć otrzymali pomoce dydaktyczne (zeszyty, długopisy) oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek oraz materiałów drukowanych, które opracowane zostały  przez nauczycieli. Uczniom biorącym udział w projekcie zapewniony został catering.

MODUŁ 2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zgodnie z założeniami projektu powstało  6 grup 5-osobowych, w tym 3 grupy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jurkach oraz 3 grupy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą. W każdym z ośrodków uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach z historii, języka polskiego lub biologii.

W zajęciach uczestniczyła młodzież posiadająca opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 810 godzin dydaktycznych, po 135 dla każdej z grup.

Liczba uczestników: 30 osób (6 grup 5 osobowych):

 • 3 grupy 5 osobowe w SOSW w Jurkach/405 godzin zajęć/
 • 3 grupy 5 osobowe w SOSW w Nowym Mieście n/P. /405 godzin zajęć/

Liczba godzin dla każdej grupy wynosiła 135 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosiła 45 minut zegarowych, łącznie 810 godzin lekcyjnych.

Podstawowym celem zajęć było uzupełnienie, uporządkowanie, pogłębienie wiadomości, co w konsekwencji skutkowało poprawą wyników w nauce. W trakcie zajęć uczniowie rozwijali i kształcili umiejętności obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Na podstawie ankiet początkowych oraz poczynionych obserwacji nauczyciele prowadzący zajęcia opracowali programy zajęć, które dostosowane były do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Niewielka ilość osób w grupie umożliwiała indywidualizację pracy na zajęciach z wykorzystaniem aktywizujących form pracy. Uczniowie zgłaszali na zajęciach treści programowe wymagające szczegółowego omówienia.

Każde zajęcia podzielone zostały na dwie części: wykładową, która zawierała omówienie przez nauczyciela podstaw teoretycznych i praktyczną, w trakcie której uczestnicy rozwiązywali ćwiczenia, wykorzystując w praktyce pozyskaną wiedzę.

Założone programy zrealizowane zostały w całości, a zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z wykorzystaniem metod dydaktycznych tj. wykład, obserwacje, doświadczenia, burza mózgów, odgrywanie ról, symulacje, gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazywali się wysokim zaangażowaniem na zajęciach.

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zajęć otrzymali pomoce dydaktyczne (zeszyty, długopisy) oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek oraz materiałów drukowanych, które opracowane zostały  przez nauczycieli. Uczniom biorącym udział w projekcie zapewniony został catering.

MODUŁ 3. Zajęcia z terapii logopedycznej

Zgodnie z założeniami projektu powstały  4 grupy 5-osobowe, w tym 2 grupy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jurkach oraz 2 grupy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą.

W zajęciach uczestniczyła młodzież posiadająca opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 540 godzin dydaktycznych, po 135 dla każdej z grup.

Liczba uczestników: 20 osób (4 grup 5 osobowych):

 • 2 grupy 5 osobowe w SOSW w Jurkach/270 godzin zajęć/
 • 2 grupy 5 osobowe w SOSW w Nowym Mieście n/P. /270 godzin zajęć/

Liczba godzin dla każdej grupy wynosiła 135 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosiła 45 minut zegarowych, łącznie 540 godzin lekcyjnych.

Podstawowym celem zajęć było usprawnienie pracy narządów mowy i przygotowanie ich do prawidłowej artykulacji głosek, poprawienie dykcji, wzbogacanie zasobu słowno-pojęciowego oraz wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń. Niewielka ilość osób w grupie umożliwiała indywidualizację pracy na zajęciach.

Założone programy zrealizowane zostały w całości, a zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z wykorzystaniem metod dydaktycznych tj. zabawa,  obserwacje i naśladownictwo, wzrokowa kontrola przed lustrem, gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazywali się wysokim zaangażowaniem na zajęciach.

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zajęć otrzymali pomoce dydaktyczne (zeszyty, długopisy) oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek oraz materiałów drukowanych, które opracowane zostały  przez nauczycieli. Uczniom biorącym udział w projekcie zapewniony został catering.

MODUŁ 4. Zajęcia korekcyjno - sportowe

Zgodnie z założeniami projektu powstały 4 grupy 5-osobowe, w tym 2 grupy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jurkach oraz 2 grupy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą.

W zajęciach uczestniczyła młodzież posiadająca opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 540 godzin dydaktycznych, po 135 dla każdej z grup.

Liczba uczestników: 20 osób (4 grup 5 osobowych):

 • 2 grupy 5 osobowe w SOSW w Jurkach/270 godzin zajęć/
 • 2 grupy 5 osobowe w SOSW w Nowym Mieście n/P. /270 godzin zajęć/

Liczba godzin dla każdej grupy wynosi 135 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosiła 45 minut zegarowych, łącznie 540 godzin lekcyjnych.

Podstawowym celem zajęć było doskonalenie sprawności fizycznej, kondycyjnej i koordynacyjnej, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała, pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej oraz wzmacnianie motywacji uczniów do rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Na podstawie ankiet początkowych oraz poczynionych obserwacji nauczyciele prowadzący zajęcia opracowali programy zajęć, które dostosowane były do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Niewielka ilość osób w grupie umożliwiała indywidualizację pracy na zajęciach z wykorzystaniem aktywizujących form pracy.

Założone programy zrealizowane zostały w całości, a zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z wykorzystaniem metod dydaktycznych tj. reproduktywna (naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, programowego uczenia), proaktywna (zabawowo-naśladowcza, zabawowo-klasyczna, bezpośredniej celowości ruchu), kreatywna (ruchowej ekspresji twórczej, problemowa), elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazywali się wysokim zaangażowaniem na zajęciach.

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zajęć otrzymali pomoce dydaktyczne (zeszyty, długopisy) oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek oraz materiałów drukowanych, które opracowane zostały  przez nauczycieli. Uczniom biorącym udział w projekcie zapewniony został catering.

MODUŁ 5. Zajęcia z muzykoterapii

Zgodnie z założeniami projektu powstały 4 grupy 5-osobowe, w tym 2 grupy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jurkach oraz 2 grupy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą.

W zajęciach uczestniczyła młodzież posiadająca opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 540 godzin dydaktycznych, po 135 dla każdej z grup.

Liczba uczestników: 20 osób (4 grup 5 osobowych):

 • 2 grupy 5 osobowe w SOSW w Jurkach/270 godzin zajęć/
 • 2 grupy 5 osobowe w SOSW w Nowym Mieście n/P. /270 godzin zajęć/

Liczba godzin dla każdej grupy wynosiła 135 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosiła 45 minut zegarowych, łącznie 540 godzin lekcyjnych.

Podstawowym celem zajęć było pobudzenie wszechstronnego rozwoju ucznia, stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych, rozładowanie negatywnych napięć , emocji i agresji oraz poprawienie koordynacji poprzez aktywność muzyczno-ruchową. Niewielka ilość osób w grupie umożliwiała indywidualizację pracy na zajęciach z wykorzystaniem aktywizujących form pracy. Uczniowie zgłaszali na zajęciach treści programowe wymagające szczegółowego omówienia.

Założone programy zrealizowane zostały w całości, a zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z wykorzystaniem metod dydaktycznych tj. zabawy muzyczno-ruchowe, śpiewanie piosenek, ćwiczenia wyrabiające poczucie rytmu, nauka gry na instrumentach, gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazywali się wysokim zaangażowaniem na zajęciach.

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zajęć otrzymali pomoce dydaktyczne (zeszyty, długopisy) oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek oraz materiałów drukowanych, które opracowane zostały  przez nauczycieli. Uczniom biorącym udział w projekcie zapewniony został catering.

Łącznie odbyło się 3240 godzin zajęć dla 24 grup 5 osobowych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych w Nowym Mieście nad Pilicą i Jurkach.

Na zakończenie każdych zajęć przeprowadzone zostały badania efektywności szkoleń, biorąc pod uwagę ankiety początkowe i końcowe oraz egzamin. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że założone cele zostały w pełni zrealizowane.

 

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

DORADZTWO ZAWODOWE (INDYWIDUALNE I GRUPOWE)

Opieka psychologiczna była realizowana w trybie indywidualnym i miała na celu pomóc uczniom, u których zidentyfikowano problemy w nauce lub problemy wychowawcze.

Dostępni byli dla uczniów psycholodzy/trenerzy - doradcy zawodowi, którzy prowadzili indywidualne konsultacje psychologiczne z zakresu doradztwa zawodowego z uczniami, którzy zgłosili Koordynatorowi ds. Monitoringu i Rekrutacji potrzebę takiej konsultacji.

Indywidualnymi konsultacjami psychologicznymi z zakresu doradztwa zawodowego zostało objętych 130 uczniów w tym:

 • LO Grójec  – 69 uczniów;
 • LO Warka – 42 uczniów;
 • LO Nowe Miasto n/P – 19 uczniów

Spotkania w ramach Indywidualnych konsultacji psychologicznych z zakresu doradztwa zawodowego odbywały się z uczniem, który zgłosi potrzebę dodatkowej konsultacji po warsztatach z doradztwa zawodowego (by utworzyć Indywidualny Plan Działania). Konsultacje odbywały się na terenie danych szkół w określonych dniach i godzinach i były realizowane w formie jednorazowych indywidualnych zajęć trwających 2 godz. Celem doradztwa była pomoc w zaprojektowaniu dalszej ścieżki kariery, kontynuacji nauki, indywidualnie dla każdego z uczniów.

Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) służyło zwiększeniu aktywności osoby poszukującej pracy w kierunku znalezienia ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Utworzenie IPD odbywało się poprzez identyfikację trudności ucznia, określenie celów zawodowych, opracowanie i wdrożenie planu konkretnych działań (kroków), jakie podejmie uczeń w celu własnej edukacji, a w przyszłości znalezienia pracy.

Doradca oceniał realność planowanych działań, pomagał w planowaniu kariery, dawał wsparcie uczniowi, ale nie podejmuje za niego ostatecznych decyzji. Uczeń sam, dzięki analizie własnej sytuacji, planował swoją karierę zawodową.

Twardym efektem było:

 • posiadanie przez każdego uczestnika IPD w formie papierowej;
 • dokonanie właściwego wyboru dodatkowych zajęć edukacyjnych (np.: język angielski, matematyka, itd.).

Zupełnie inny charakter miały warsztaty grupowe (z zakresu doradztwa zawodowego oraz poszukiwania pracy i autoprezentacji) organizowane w blokach po 6 godzin, których celem było uświadomienie uczniom wagi ich wyborów dokonanych po zakończeniu edukacji w szkole średniej oraz sposobu w jaki będę komunikować się ze światem zewnętrznym i jak ważne dla nich będzie w jaki sposób będą się zachowywać na spotkaniach o pracę, w różnych sytuacjach w szkole i w pracy, w jaki sposób będą tworzyć choćby swoje CV.

Warta uwagi jest ostateczna liczba zajęć. Została ona w trakcie realizacji projektu znacznie zwiększona z uwagi na postulaty samych dyrektorów i nauczycieli, podyktowane opiniami uczniów oraz własnymi opiniami na temat przydatności zajęć dla uczniów stojących przed ważnymi wyborami.

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

Warsztaty majły formułę 6-cio godzinnych zajęć i były przeprowadzane na terenie szkół,
w której uczyli się uczniowie. Młodzież pracowała w małych grupach – max.15 osobowych (klasa podzielona na pół lub część klasy) w celu zwiększenia skuteczności warsztatu oraz zbudowania sprzyjającej atmosfery do pracy.

Jeden trener prowadzi jedną grupę. Jeden dzień warsztatowy trwa 6 godzin lekcyjnych.

Metoda pracy:

 • Warsztaty poprowadzili trenerzy, którzy prowadzili warsztaty z młodzieżą w innych projektach, programach;
 • Warsztaty są prowadzone były przez trenerów psychologów, którzy dbali o atmosferę sprzyjającą współpracy i wymianie doświadczeń miedzy uczestnikami;
 • Podczas każdego warsztatu są rozdawane były materiały informacyjne o tematyce danego warsztatu;
 • Podczas spotkań są wykorzystane były następujące metody pracy: dyskusje grupowe; mini wykłady; analiza doświadczeń; symulacje rozmów kwalifikacyjnych oparte na rzeczywistych zagadnieniach; samopoznanie poprzez wypełnienie testów i kwestionariuszy związanych z pracą.

 

Warsztaty miały na celu:

 • zwiększenie świadomości preferencji zawodowych, zainteresowań i zdolności;
 • poznanie możliwych ścieżek kariery zawodowej;
 • zbudowanie Indywidualnego Planu Działania – planu konkretnych działań młodzieży
  w zakresie nauki i wykonywanego zawodu;
 • zwiększenie motywacji do nauki i uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych w ramach tego projektu;
 • świadomości korzystania płynących z edukacji szkolnej (jej wpływ na przyszłość, statut społeczny i poziom życia);
 • przekazania wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy, a więc najbardziej i najmniej pożądanych zawodów (uświadomienie młodzieży, że niektóre kierunki studiów „produkują” bezrobotnych).

W warsztatach z doradztwa zawodowego utworzyło się 70 grup warsztatowych o łącznej liczbie uczniów 1020:

 • 39 grup warsztatowych w LO Grójec – 570 uczniów;
 • 13 grup warsztatowych w LO Nowe Miasto n/P. – 178 uczniów;
 • 13 grup warsztatowych w LO Warka – 182 uczniów;
 • 3 grupy warsztatowe w SOSW Jurki – 45 uczniów;
 • 3 grupy warsztatowe w SOSW nowe Miasto n/P. – 45 uczniów

 

Warsztaty umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji.

Warsztaty, podobnie jak w/w, miały formułę 6-cio godzinnych zajęć i prowadzone były metodami aktywnymi przez trenerów psychologów. Dodatkowym elementem ćwiczeń była kamera, zakupiona w ramach projektu, którą były nagrywane wystąpienia młodzieży i analizowane. Młodzież pracowała w małych grupach – max.15 osobowych (klasa podzielona na pół lub część klasy)

Warsztat miały na celu:

 • poznanie przez młodzież różnych ścieżek kariery zawodowej (m.in. formy samo zatrudnienia);
 • poznanie możliwości pracy na zasadzie wolontariatu, stażu czy praktyk jeszcze w czasie trwania nauki w szkole średniej;
 • poznanie metod poszukiwania pracy;
 • zdobycie wiedzy gdzie i jak szukać pracy i która z form jest bardziej skuteczna
  i dlaczego;
 • zdobycie umiejętności interpretowania ogłoszeń o pracę i analizy tych ogłoszeń;
 • praktycznych ćwiczeń z właściwego pisania CV i listu motywacyjnego;
 • zdobycie umiejętności oceny przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych pod kątem umiejętności autoprezentacji (mowa ciała, umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania [w tym również te „trudne” i „niewygodne”], umiejętności zaprezentowania swojej osoby w korzystnym świetle bez uciekania się do kłamstw itd.);
 • zdobycie wiedzy z zakresu struktury prezentacji (pod katem matury ustnej);
 • poinformowanie młodzieży gdzie może szukać informacji o interesujących zawodach
  i warunkach jakie należy spełnić by móc je wykonać;
 • zdobycie konkretnych informacji na temat instytucji rynku pracy, które pomagają
  w określeniu indywidualnych predyspozycji do wykonywania poszczególnych zawodów (poprzez nieodpłatne wykonywanie testów lub nieodpłatnych usług doradcy zawodowego);
 • zdobycie umiejętności autoprezentacji i zwiększenie wiedzy na temat czynników wpływających na pozytywny odbiór podczas wystąpień publicznych (młodzież weźmie udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej wcielając się przynajmniej raz
  w pracodawcę, osobę rekrutującą, oraz  kandydata do pracy).

Twardym efektem było:

 • utworzenie CV i listu motywacyjnego każdego uczestnika;
 • nagrania rozmów kwalifikacyjnych i wystąpień młodzieży;
 • informator, lista gdzie szukać informacji o interesujących zawodach (jakie warunki należy spełnić, by dany zawód wykonywać), gdzie można skorzystać z usług doradcy zawodowego, itd.

Podczas warsztatów każdy uczestnik otrzymał materiały informacyjne od trenerów, a po każdym warsztacie została wypełniona ankieta ewaluacyjna przez każdego uczestnika.

W warsztatach umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji utworzyło się 70 grup warsztatowych o łącznej liczbie uczniów 1020:

 • 39 grup warsztatowych w LO Grójec – 570 uczniów;
 • 13 grup warsztatowych w LO Nowe Miasto n/P. – 178 uczniów;
 • 13 grup warsztatowych w LO Warka – 182 uczniów;
 • 3 grupy warsztatowe w SOSW Jurki – 45 uczniów;
 • 3 grupy warsztatowe w SOSW nowe Miasto n/P. – 45 uczniów

 

Dodatkowo zrealizowano 110 godzin (wykładów i warsztatów) przełamujących stereotypy myślenia o osobach niepełnosprawnych dla uczniów liceów ogólnokształcących, oraz 48 godzin warsztatów ,,Jestem potrzebny” dla uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych – jedne i drugie były postulowane przez dyrektorów szkół i nauczycieli już po rozpoczęciu trwania projektu i wpłynęły na zwiększenie wskaźników projektu w stosunku do pierwotnie zakładanych.

Warsztaty „Jestem Potrzebny”

Warsztaty mały na celu rozwój umiejętności psychospołecznych zwłaszcza w kontekście wzrostu poczucia własnej wartości, zaradności życiowej i realnego wpływu na otoczenie
w odniesieniu do integracji ze środowiskiem młodzieży pełnosprawnej.

Po warsztatach młodzież niepełnosprawna miała uczestniczyć w zajęciach dla osób pełnosprawnych w liceach. Dlatego warsztaty te odbyły się przed warsztatami integracyjnymi przełamującymi stereotypy myślenia o osobach niepełnosprawnych dla osób pełnosprawnych w 3 liceach, które są zaplanowane na rok szkolny 2011/2012.

W obu ośrodkach, w w/w warsztatach wzięło udział 90 uczniów (45 osób z jednego ośrodka) i zrealizowane były w formach 4 godzinnych bloków dla 6 grup 15 osobowych, prowadzone przez 2 trenerów.

Warsztaty integracyjne przełamujące stereotypy myślenia o osobach niepełnosprawnych

Były to warsztaty które miały wykształcić pozytywne postawy (otwartości i tolerancji) w aspekcie przełamywania stereotypów myślenia o osobach niepełnosprawnych, gdzie głównym celem zajęć było pokazanie młodzieży z LO z jakimi trudnościami borykają się osoby niewidzące, niesłyszące i poruszające się na wózku podczas krótkiego wykładu oraz praktycznych warsztatów.

Cele szczegółowe w/w warsztatów:

 • poszerzenie wiedzy na temat życia osób niepełnosprawnych,
 • praktyczne doświadczenie trudności życia codziennego osób niepełnosprawnych,
 • zmiana sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych przez młodzież pełnosprawną,
 • rozbudzenie empatii w młodzieży przyczyniającej się do integracji z osobami niepełnosprawnymi,
 • poszerzenie świadomości na temat problemów i trudności osób niepełnosprawnych,
 • wypracowanie pozytywnych wzorów zachowania w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Przebieg warsztatów.

Warsztaty w jednej szkole trwały 5 godzin lekcyjnych Każda grupa wzięła udział
w 2 godzinnych zajęciach (1 godzina wykładu i 1 godzina praktycznych warsztatów). W ten sposób zachowana została nie tylko efektywność szkoleń ale także możliwość dotarcia do większej grupy odbiorców.

Pierwsza godzina zajęć przeznaczona była na mini – wykład połączony z dyskusją grupową na temat problemów i trudności os. niepełnosprawnych. Kolejne godziny zajęć przeznaczone były na warsztaty prowadzone przez trenerów którzy prezentowali trzy główne tematy warsztatów:

 • „Życie w ciemności” - trudności osób niewidzących
 • „Świat bez dźwięków” – trudności osób niesłyszących
 • „Chodzę rękoma” - trudności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Były to symulowane sytuacje niepełnosprawności, w których uczniowie mieli okazję zmierzyć się z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności. Dla każdego rodzaju schorzenia przygotowanych zostało kilka ćwiczeń pokazujących różnorodne trudności życia codziennego osób niepełnosprawnych. W sumie było to 17 ćwiczeń do wykonania
w ramach poszczególnych stanowisk przy których były wykonywane ćwiczenia. Poszczególne stanowiska były rozmieszczone w taki sposób, aby uczniowie mogli wziąć udział w wybranych zadaniach w ramach 3 tematów warsztatów.

Poszczególne grupy (jedna grupa to 2 klasy) zostały podzielone na 3 podgrupy. 1-sza podgrupa na początku uczestniczyła w warsztacie „Życie w ciemności” - trudności osób niewidzących, podczas gdy 2-ga podgrupa wykonywała ćwiczenia w ramach warsztatu „Świat bez dźwięków” - trudności osób niesłyszących, a 3-cia podgrupa w tym samym czasie uczestniczyła w ćwiczeniach warsztatu „Chodzę rękoma” - trudności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Po wykonaniu ćwiczeń uczniowie rotacyjnie się zmieniali.

W ramach powyższych warsztatów zostały zorganizowane:

 • 32 grupy warsztatowe  w LO Grójec – 365 uczniów;
 • 9 grup warsztatowych w LO Nowe Miasto – 98 uczniów;
 • 9 grup warsztatowych w LO Warka – 101 uczniów;

W trzech liceach, w w/w warsztatach wzięło udział 564 uczniów.

Wyjazdy

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji projektu dla uczniów zorganizowano 16 jednodniowych wyjazdów integracyjnych do kin, teatrów, muzeów – ich ważną wartością dodaną był udział w nich wspólnie młodzieży z Liceów Ogólnokształcących z Grójca, Warki i Nowego Miasta nad Pilicą oraz ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Nowym Mieście nad Pilicą i Jurków.

Ponadto, również zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie (a nawet ponad jego pierwotne założenia – w trakcie trwania projektu zwiększana była znacząco liczba wyjazdów i szkoleń), zorganizowano 2 wyjazdy wakacyjno / warsztatowe, 55 wyjazdów na basen dla uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, 2 wyjazdy edukacyjno-warsztatowe do Parku Dinozaurów w Bałtowie dla uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

Również dodatkowo zorganizowano 4 wyjazdy integracyjne z udziałem uczniów wszystkich 5 biorących udział w projekcie szkół, do warszawskiego ZOO

Projekt „Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” realizowany był w okresie od 07.2010r. do 06.2012r. – zajęcia w projekcie zostały przedłużone o 2 miesiące bez zwiększania kosztów zarządzania. Należy przy tym
z pełną stanowczością zaznaczyć, że powodem takiego posunięcia nie były jakiekolwiek problemy w projekcie, a dodanie nowych zajęć, wyjazdów i warsztatów, których realizacja wymagała dodatkowego czasu, za co należą się szczególne słowa uznania zespołowi projektowemu.

Zajęcia realizowane były równolegle w 5 szkołach, dla których Powiat jest organem prowadzącym (Licea Ogólnokształcące w Grójcu, Warce i Nowym Mieście nad Pilicą, oraz Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Nowym Mieście nad Pilicą i Jurkach).

Łącznie projektem objętych zostało 1352 uczniów:

 

Liczba uczestników

Liczba uczestniczek

Łącznie

Liceum Ogólnokształcące w Grójcu

291

415

706

Liceum Ogólnokształcące w Warce

95

161

256

Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą

74

147

221

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Mieście nad Pilicą

49

34

83

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jurkach

48

38

86

PROMOCJA

Zgodnie z założeniami projektu za jego promocja obejmowała stworzenie strony internetowej projektu, zamieszczenia ogłoszenia w prasie i wydrukowanie i rozwieszenie plakatów.

Ponadto dla skutecznego i zgodnego z wytycznymi Narodowej Strategii Spójności oznakowania miejsc realizacji projektu, zostały wykonane tablice informacyjne.

 

1.2. PRZEDMIOT EWALUACJI

Przedmiotem ewaluacji były rezultaty założone w projekcie. Rezultaty twarde są to jasno definiowalne, policzalne zmiany jakie zajdą w wyniku wdrożenia projektu, związane przede wszystkim z korzyściami jakie osiągną uczestnicy. Przez miękkie rezultaty rozumie się tu trwałe zmiany jakie nastąpiły w postawach,  zachowaniach i umiejętnościach uczestników projektu.

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

1.2. Przyjęte kryteria ewaluacji

Zakłada się porównanie zakładanych do osiągnięcia wskaźników z ostatecznie osiągniętymi. W przypadku rezultatów miękkich porównywane będą wyniki badań ankietowych na zbiorowości wszystkich uczestników projektu, którzy poddali się badaniom.

Ewaluację w zakresie oceny rezultatów przeprowadzano w okresie realizacji projektu 10.2010 –06.2012 roku.

Metody badawcze

Ankiety – zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie opracowano wzory ankiet ewaluacyjnych, które posłużyły do zbadania rezultatów projektu. Ankiety wypełniane były przez uczniów i służyły ocenie wskaźników miękkich.

Dzienniki zajęć – służyły ocenie liczby uczniów biorących udział w zajęciach oraz ich frekwencji na zajęciach i były podstawą oceny realizacji rezultatów twardych projektu.

Egzaminy - przeprowadzane przez nauczycieli prowadzących zajęcia służyły jako ocena postępów uczniów w nauce oraz dodatkowy wskaźnik oceny liczby uczniów kończących w powodzenie udział w projekcie

 

1.3. Próba badawcza/grupa docelowa:

Przebadano łącznie 547 (341 kobiet; 206 mężczyzn) uczestników projektu  – „Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”. Uczestnikami projektu byli uczniowie uczęszczający do 5 wymienionych wyżej szkół w powiecie grójeckim.

Starano się przebadać wszystkich uczestników projektu. Uczestnicy projektu /ich rodzice/ wypełniali karty uczestnictwa zawierające niezbędne dane osobowe wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz deklaracje uczestnictwa.

 

REZULTATY I PRODUKTY PROJEKTU

REZULTATY TWARDE

ZAKŁADANA WARTOŚĆ DOCELOWA

WARTOŚĆ OSIAGNIĘTA

STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKA

Liczba szkół objętych projektem

5

5

100%

Liczba BO objętych zajęciami dodatkowymi pozaszkolnymi i pozalekcyjnymi

445

547

123%

Liczba uczestników projektu z gmin wiejsko-miejskich, wiejskich i miast poniżej 25 tys. mieszk. biorących udział w zajęciach  warsztatowych .*

1170

1278

109%

Liczba godzin lekcyjnych zajęć

8086

8224

102%

Liczba wyjazdów edukacyjno-integracyjnych

23

23

100%

Liczba wyjazdów terapeutyczno-rehabilitacyjnych na basen

55

55

100%

*cały powiat spełnia kryterium – w powiecie nie ma miast mających więcej niż 25 tysięcy mieszkańców

 

Były mierzone przez cały okres trwania projektu na podst. dzienników zajęć i list obecności. Na końcu przeprowadzone będą egzaminy lub testy – istniało założenie, że 70% uczniów zda egzaminy (testy), co będzie stanowić dowód podwyższenia przez nich umiejętności w określonym obszarze. Uczniowie Ci mieli otrzymać certyfikaty i tak w istocie było.

 


REZULTATY MIĘKKIE

ZAKŁADANA WARTOŚĆ DOCELOWA

WARTOŚĆ OSIAGNIĘTA

STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKA

nabycie i rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych

70%

86,6%

123,71%

zwiększenie aspiracji edukacyjnych z zakresu przedmiotów ścisłych i j. obcych

70%

75,2

107,43%

poszerzenie zainteresowań BO

brak

80,7%

115,29%

przy założeniu wartości docelowej na poziomie 70%

poprawa samooceny wśród uczniów

70%

118,0%

168,57%

poprawa komunikacji z otoczeniem

70%

106,3%

151,86%

rozwój twórczego myślenia

60%

113,2%

188,67%

Nabycie i rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych

Ankiety początkowe i testy początkowe wykazały, że 30,7% ankietowanych uczniów wszystkich 5 szkół biorących udział w projekcie posiada i zarazem ocenia swoją wiedzę
w zakresie umiejętności kluczowych na raczej dobry lub dobry.

W przypadku tego wskaźnika, największy wpływ na wzrost miały liczne zajęcia dodatkowe (pozaszkolne i pozalekcyjne) – na zakończenie projektu analizy wykazały wzrost wskaźnika do 57,3%.

Taki wskaźnik pokazuje, że wciąż należałoby kontynuować różne formy wsparcia uczniów, by zwiększyć ich kwalifikacje i zarazem pewność odnośnie swojej wiedzy w zakresie kluczowych przedmiotów. Można jednak również stwierdzić, że w badanej grupie uczestników wskaźnik ten wzrósł o 26,6 punktu procentowego, co oznacza równocześnie wzrost o 86,6%.

Zwiększenie aspiracji edukacyjnych z zakresu przedmiotów ścisłych i j.obcych

Ankiety początkowe wykazały, że 53,2% ankietowanych uczniów wszystkich 5 szkół biorących udział w projekcie wskazywało, że myśli o swojej przyszłości, przy czym
w przypadku uczniów LO ważne dla badaczy były wskazania uczniów w zakresie ich kariery zawodowej i edukacyjnej oraz miejsca w społeczeństwie, planów rozwojowych.

Po dwóch latach realizacji projektu i organizacji zajęć przedmiotowych (dodatkowych), kółek zainteresowań oraz warsztatów o różnej tematyce, wskaźnik ten wzrósł do 93,2% - taki odsetek uczniów wskazywał chęć pójścia na studia i wykonywania odpowiedzialnej pracy
w przyszłości, oraz chciał poprawiać swoje umiejętności i kompetencje.

Można zatem stwierdzić, że w badanej grupie uczestników poziom aspiracji zawodowych wzrósł o 40,0 punktu procentowego, co oznacza równocześnie wzrost o 75,2%

Poszerzenie zainteresowań BO

Badania zainteresowań uczniów wykazały, że 42,4% z nich wykazywała zainteresowania
lub deklarowała posiadanie takowych.

Dzięki organizacji kółek zainteresowań, ale również samych zajęć dodatkowych wskaźnik
ten wzrósł do 76,6%.

Można zatem stwierdzić, że w badanej grupie uczestników wskaźnik zainteresować wzrósł
o 34,2 punktu procentowego, co oznacza równocześnie wzrost o 80,7%

Poprawa samooceny wśród uczniów

Ankiety początkowe wykazały, że 38,3% ankietowanych uczniów wszystkich 5 szkół biorących udział w projekcie wskazywało siebie jako osoby pewne siebie, mądre, posiadające wiedzę ogólną i w zakresie poszczególnych przedmiotów.

Po dwóch latach realizacji projektu i organizacji zajęć przedmiotowych (dodatkowych)
i kółek zainteresowań wskaźnik ten wzrósł do 83,5%.

Można zatem stwierdzić, że w badanej grupie uczestników samoocena wzrosła o 45,2 punktu procentowego, co oznacza równocześnie wzrost o 118,0%

Poprawa komunikacji z otoczeniem

Ankiety początkowe wykazały, że 42,5% ankietowanych uczniów wszystkich 5 szkół biorących udział w projekcie wskazywało siebie jako osoby nie mające problemów
z komunikacją z otoczeniem, nie bojące się kontaktu z innymi ludźmi.

Po dwóch latach realizacji projektu i organizacji zajęć przedmiotowych (dodatkowych), kółek zainteresowań oraz warsztatów o różnej tematyce, wskaźnik ten wzrósł do 87,7%.

Można zatem stwierdzić, że w badanej grupie uczestników subiektywnie oceniania, ale też potwierdzana przez wywiady badaczy zdolności komunikacyjnych wzrosła o 45,2 punktu procentowego, co oznacza równocześnie wzrost o 106,3%

Rozwój twórczego myślenia

Ankiety początkowe wykazały, że tylko 39,3% ankietowanych uczniów wszystkich 5 szkół biorących udział w projekcie wskazywało siebie jako osoby twórczo myślące, a równocześnie wykazywały w wywiadach faktyczne zdolności twórczego myślenia.

Po dwóch latach realizacji projektu i organizacji zajęć przedmiotowych (dodatkowych), kółek zainteresowań oraz warsztatów o różnej tematyce, wskaźnik ten wzrósł do 83,8%.

Można zatem stwierdzić, że w badanej grupie uczestników subiektywnie oceniania, ale też potwierdzana przez wywiady badaczy zdolność twórczego myślenia wzrosła o 44,5 punktu procentowego, co oznacza równocześnie wzrost o 113,2%

Wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego i rynku pracy

W tym przypadku przebadano łącznie 1278 (763 kobiet; 515 mężczyzn) uczestników projektu  – „Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”. Uczestnikami projektu byli uczniowie uczęszczający do 5 wymienionych wyżej szkół w powiecie grójeckim.

Ankiety początkowe (wypełniane przed warsztatami z doradztwa zawodowego) wykazały dość niski poziom wiedzy uczniów na temat rynku pracy: 6,55pkt. /19pkt. Natomiast po warsztatach poziom wiedzy wyraźnie wzrósł i wyniósł średnio: 16,98 pkt./19pkt.

Podczas warsztatów uczniowie uczyli się jak wygląda aktualny rynek pracy, na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie. Dowiedzieli się czym warto się kierować budując własną ścieżkę kariery i co jest najważniejsze, by mieć w przyszłości satysfakcjonujące życie zawodowe. Dodatkowo młodzież uczyła się autoprezentacji i formy rozmowy kwalifikacyjnej. W opinii psychologów-trenerów prowadzących warsztaty większość uczniów nigdy do tej pory nie zastanawiała się kim chce być w przyszłości. Skupiała się jedynie na bieżącej edukacji i ewentualnie na kierunku studiów. Jak sama młodzież mówiła, warsztaty uświadomiły im, że warto już teraz zaplanować przyszłość zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami.

Ankiety ewaluacyjne wypełnione po warsztatach potwierdziły, ze uczniowie byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w takiej formie zajęć edukacyjnych:

Wyniki ankiet:

Oceniam, że warsztaty były:

a) bardzo przydatne 62%         b) przydatne 37%        c) nieprzydatne 1 %

Forma zajęć:

a) bardzo mi się podobała 56,25% b) podobała mi się  42,94% c) nie podobała mi się 0,81%

Przykładowe wypowiedzi uczniów po warsztatach:

„Pomaga w wybraniu kierunku kariery, ukazuje realia rynku pracy i podpowiada jak ją zdobyć”

„Nauczyłem się rozmawiać na rozmowach kwalifikacyjnych i wiem jak należy się przygotować

3.1.1. Liczba szkół objętych projektem

Na podstawie deklaracji uczestników zajęć, dzienników oraz hospitacji zajęć, stwierdzamy, że w projekcie wzięło udział 5 szkół, w tym 3 licea ogólnokształcące i 2 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze.

3.2. Sprzęt zakupiony w ramach projektu

l.p.

nazwa

Ilość sztuk

1

Kserokopiarka Canon C1021IF

1

2

Aparat Cyfrowy Canon SX20 IS

1

3

Kamera cyfrowa CANON LEGRIA HFR18

2

4

NOTEBOOK ASUS K52F-SX327 (MS OFFICE 2010+ NOD32 ANTYWIRUS 10USER 3 LATA)

10

5

PROJEKTOR BENQ MS510

6

6

EKRAN AVTEK TRIPOD 180

6

7

Wizualizery LUMENS DC120

7

8

WIEŻA SONY CMT – EH25

2

9

Rower damski Rayon Luna 26

10

10

Rower męski Arkus Delta Trend 301

10

 

3.2.1. Zakupiony sprzęt z podziałem na szkoły:

LO GRÓJEC

Lp.

Nazwa towaru zgodna z fakturą

Ilość

Kwota brutto

NOTEBOOK ASUS K52F-SX327

1

2700,00

NOTEBOOK ASUS K52F-SX327

1

2700,00

MS OFFICE 2010

1

700,00

MS OFFICE 2010

1

700,00

NOD32 ANTYWIRUS 10USER  3 LATA

1

130,00

NOD32 ANTYWIRUS 10USER  3 LATA

1

130,00

PROJEKTOR BENQ MS510

1

1590,00

PROJEKTOR BENQ MS510

1

1590,00

EKRAN AVTEK TRIPOD 180

1

390,00

10.

EKRAN AVTEK TRIPOD 180

1

390,00

11.

Wizualizery LUMENS DC120

1

1699,99

12.

Wizualizery LUMENS DC120

1

1699,99

13.

Wizualizery LUMENS DC120

1

1700,00

 

RAZEM

16 119,98 zł

LO WARKA

Lp.

Nazwa towaru zgodna z fakturą

Ilość

Kwota brutto

NOTEBOOK ASUS K52F-SX327

1

2700,00

MS OFFICE 2010

1

700,00

NOD32 ANTYWIRUS 10USER 3 LATA

1

130,00

PROJEKTOR BENQ MS510

1

1590,00

EKRAN AVTEK TRIPOD 180

1

390,00

Wizualizery LUMENS DC120

1

1700,00

Wizualizery LUMENS DC120

1

1700,00

 

RAZEM

8910,00 zł

 

LO NOWE MIASTO n/P.

Lp.

Nazwa towaru zgodna z fakturą

Ilość

Kwota brutto

NOTEBOOK ASUS K52F-SX327

1

2700,00

MS OFFICE 2010

1

700,00

10.

NOD32 ANTYWIRUS 10USER 3 LATA

1

130,00

11.

PROJEKTOR BENQ MS510

1

1590,00

12.

EKRAN AVTEK TRIPOD 180

1

390,00

13.

Wizualizery LUMENS DC120

1

1700,00

14.

Wizualizery LUMENS DC120

1

1700,00

 

RAZEM

8910,00 zł

 

SOSW JURKI

Lp.

Nazwa towaru zgodna z fakturą

Ilość

Kwota brutto

NOTEBOOK ASUS K52F-SX327

1

2700,00

MS OFFICE 2010

1

700,00

NOD32 ANTYWIRUS 10USER 3 LATA

1

130,00

PROJEKTOR BENQ MS510

1

1590,00

EKRAN AVTEK TRIPOD 180

1

390,00

NOTEBOOK ASUS K52F-SX327

1

2700,00

MS OFFICE 2010

1

700,00

NOD32 ANTYWIRUS 10USER 3 LATA

1

130,00

EDUSENSUS ECHOKOREKTOR LOGOPEDIA V1.8

1

450,00

10.

EDUSENSUS LOGOPEDIA V1.8 ZESTAW PODSTAWOWY

1

2000,00

11.

WIEŻA SONY CMT – EH25

1

449,99

12.

ROWER DAMSKI RAYON LUNA 26

5

2 348,50

13

ROWER MĘSKI ARKUS DELTA TREND 301

5

2 420,00

 

RAZEM

16 708,49 zł

SOSW NOWE MIASTO n/P.

Lp.

Nazwa towaru zgodna z fakturą

Ilość

Kwota brutto

NOTEBOOK ASUS K52F-SX327

1

2700,00

MS OFFICE 2010

1

700,00

NOD32 ANTYWIRUS 10USER 3 LATA

1

130,00

PROJEKTOR BENQ MS510

1

1590,00

EKRAN AVTEK TRIPOD 180

1

390,00

NOTEBOOK ASUS K52F-SX327

1

2700,00

MS OFFICE 2010

1

700,00

NOD32 ANTYWIRUS 10USER 3 LATA

1

130,00

EDUSENSUS ECHOKOREKTOR LOGOPEDIA V1.8

1

450,00

10.

EDUSENSUS LOGOPEDIA V1.8 ZESTAW PODSTAWOWY

1

2000,00

11.

WIEŻA SONY CMT – EH25

1

449,99

12.

ROWER DAMSKI RAYON LUNA 26

5

2 348,50

13

ROWER MĘSKI ARKUS DELTA TREND 301

5

2 420,00

 

RAZEM

16 708,49 zł

W ramach projektu, z cross-financingu, na kwotę ponad 19 000 zł został zakupiony niezbędny sprzęt do prowadzenia biura projektowego tj. kserokopiarka, metalowa szafa aktowa, kamera i aparat cyfrowy do monitoringu i dokumentowania wydarzeń w projekcie, laptop wraz
z oprogramowaniem.

Dla szkół biorących udział w projekcie, zostały zakupione i przekazane pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć projektowych, w tym m.in. flipcharty z akcesoriami oraz drobny sprzęt sportowy i muzyczny dla SOSW. Łączna wartość pomocy dydaktycznych to ponad 50 000 złotych.

3.3. PŁATNOŚCI

W trakcie realizacji projektu, zgodnie z harmonogramem płatności złożono 8 Wniosków beneficjenta o Płatność.

l.p.

Numer wniosku
o płatność

Okres rozliczeniowy

Kwota rozliczana wnioskiem

WNP-POKL.09.01.02-14-322/09-01

VII-IX.2010 r.

62 490,52

WNP-POKL.09.01.02-14-322/09-02

X-XII.2010 r.

405 600,79

WNP-POKL.09.01.02-14-322/09-03

I-III.2011 r.

253 986,33

WNP-POKL.09.01.02-14-322/09-04

IV-VI.2011 r.

379 125,86

WNP-POKL.09.01.02-14-322/09-05

VII-IX.2011 r.

98 931,46

WNP-POKL.09.01.02-14-322/09-06

X-XII.2011 r.

389 424,75

WNP-POKL.09.01.02-14-322/09-07

I-III.2012 r.

300 208,78

WNP-POKL.09.01.02-14-322/09-08

IV-VI-2012 r.

92 953,81*

*dane dotyczą ostatniego wniosku o płatność który nie został jeszcze zatwierdzony

 

Realizowany wniosek o dofinansowanie nie był objęty regułami pomocy publicznej,
w związku z tym nie było konieczności wniesienia wkładu własnego przez uczestników projektu. Jednak zgodnie z wymogami konkursu Projektodawca zobowiązany był do wniesienia wkładu własnego w wysokości 161 720,00 zł. wartości dofinansowania zgodnie
z Umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-322/09-00. Po zmianach i zgodnie z aneksem do Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-14-322/09-02 wkład własny został pomniejszony do wysokości 153 720,00. Wkład własny wnoszony był w postaci niepieniężnej, jako koszt udostępnienia sal lekcyjnych. Całkowita wartość wkładu własnego wyniosła: 153 720,00 zł.

Zestawienie wniesionego wkładu własnego

l.p.

Nr wniosku o płatność

Okres rozliczeniowy

Wysokość wkładu własnego

 1. 1.

WNP-POKL.09.01.02-14-322/09-01

VII-IX.2010 r.

1 440,00

 1. 2.

WNP-POKL.09.01.02-14-322/09-02

X-XII.2010 r.

31 840,00

 1. 3.

WNP-POKL.09.01.02-14-322/09-03

I-III.2011 r.

32 440,00

 1. 4.

WNP-POKL.09.01.02-14-322/09-04

IV-VI.2011 r.

27 500,00

 1. 5.

WNP-POKL.09.01.02-14-322/09-05

VII-IX.2011 r.

6 120,00

 1. 6.

WNP-POKL.09.01.02-14-322/09-06

X-XII.2011 r.

36 840,00

 1. 7.

WNP-POKL.09.01.02-14-322/09-07

I-III.2012 r.

16 260,00

 1. 8.

WNP-POKL.09.01.02-14-322/09-08

IV-VI-2012 r.

1 280,00

*dane dotyczą ostatniego wniosku o płatność który nie został jeszcze zatwierdzony

3.4. MONITORING

Ponadto bieżący monitoring realizacji projektu obejmował:

 • dokumentację dotycząca realizacji projektu,
 • kwalifikowalność personelu projektu,
 • kwalifikowalność uczestników projektu,
 • kwalifikowalność wydatków,
 • działania informacyjno – promocyjne

3.5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Analiza zebranego materiału pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:

 1. Główny cel projektu został osiągnięty. Analiza wyników egzaminów końcowych  
  w projekcie wskazała wzrost wiedzy w przedmiotowym zakresie u większości uczestników projektu - co daje bardzo zadowalający efekt realizacji projektu.
 2. Cele szczegółowe, jak i wskaźniki twarde i miękkie zrealizowano z nawiązką. W projekcie w trakcie jego realizacji powstały duże oszczędności, które z przyzwoleniem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, skierowano na dużą liczbę zajęć i wyjazdów dodatkowych, śrubując dodatkowo osiągnięte wskaźniki.

Projekt realizowany na terenie Powiatu Grójeckiego miał pozytywny wpływ na grupę docelową objętą jego zasięgiem. Pozytywne rezultaty realizacji zadań projektowych były zaznaczane zarówno przez grupę docelową, prowadzących zajęcia, jak i przez koordynatorów szkolnych. Na podstawie wyników ankiet ewaluacyjnych, testów i obserwacji można stwierdzić, że uczestnicy byli zadowoleni z udziału w projekcie, czego wyrazem były liczne zapytania o kontynuację działań w następnych latach.

Wyniki badań ewaluacyjnych, prowadzonych obserwacji oraz prowadzonemu monitoringowi w czasie realizacji projektu, wskazują, że osiągnięto wszystkie założone rezultaty i produkty projektu. Rezultaty projektu zostaną upowszechnione za pośrednictwem strony internetowej projektu.

Sporządził Kierownik Projektu Adam Pietrynik

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego