Warsztaty „Jestem potrzebny”.

W ramach projektu Fundacja MANZANA przeprowadzi dla młodzieży interaktywne zajęcia mające na celu rozwój umiejętności psychospołecznych zwłaszcza w kontekście wzrostu poczucia własnej wartości, zaradności życiowej oraz realnego wpływu na otoczenie

w odniesieniu do integracji ze środowiskiem młodzieży pełnosprawnej.

Jak będą prowadzone warsztaty i co będzie się działo?

Warsztaty prowadzą trenerzy, którzy mają doświadczenie w pracy z młodzieżą. Trenerzy zadbają o pozytywną atmosferę sprzyjającą współpracy grupowej, a zwłaszcza otwarciu się uczestników warsztatów w odniesieniu do poszukiwania swoich mocnych stron, atutów i sukcesów.

Uczestnicy będą mieli możliwość rozwinięcia swoich umiejętności psychospołecznych.

W ramach warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość:

-          poznania swoich mocny stron, zalet i atutów,

-          poznania swoich sukcesów i osiągnięć,

-          zwiększenia pewności siebie,

-          zwiększenia wiary we własne możliwości,

-          poprawienia oceny własnej wartości,

-          zwiększania samodzielności i zaradności osobistej,

-          budowania samoświadomości i systemu wartości,

-          rozwijania umiejętności wzmacniania wiary w siebie i we własne możliwości,

-          rozwijania umiejętności samooceny,

-          rozwijania umiejętności wyrażania szacunku dla innych,

-          zdobycia umiejętności oceniania własnych zdolności i własnego wkładu pracy dla grupy.

Warsztaty przede wszystkim służą lepszemu poznaniu siebie, swoich zalet, mocnych stron,
a także poznanie w jaki sposób odbierają nas inni członkowie grupy. Dzięki temu młodzież będzie mogła zwiększyć pewność siebie oraz wiarę we własne możliwości.

Warsztaty są prowadzone różnorodnymi aktywnymi metodami tak aby żywiołowość zajęć była utrzymywana na jak najwyższym poziomie. Młodzież będzie miała możliwość uczestnictwa
w różnych ćwiczeniach, zabawach, grach, grach terenowych, dyskusjach grupowych, ćwiczeniach w podgrupach, w parach, pracy samodzielnej typu „papier – ołówek”, wypowiadaniu się na forum.

Organizacja warsztatów:
Warsztaty zostaną przeprowadzone na terenie szkoły, w której na co dzień uczy się młodzież.

Warsztaty będą prowadzone w blokach 4-godzinnych w ramach zajęć dydaktycznych.

Młodzież będzie pracowała w grupach - 15 osobowych (uczniowie z różnych klas)

Warsztaty dla 1 grupy 15-osobowej będzie prowadziło 2 trenerów.

Podczas każdego warsztatu będą rozdane materiały szkoleniowe dla każdej z osób uczestniczących w zajęciach. Materiały będą obejmowały praktyczne ćwiczenia oraz omówienia rozwijające wybrane umiejętności psychospołeczne.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

Po warsztatach „Jestem potrzebny” młodzież:

-          pozna swoje mocne strony, zalety i atuty,

-          pozna swoje sukcesy i osiągnięcia,

-          zwiększy pewność siebie,

-          zwiększy wiarę we własne możliwości,

-          poprawi ocenę własnej wartości,

-          zwiększy samodzielność i zaradność osobistą,

-          będzie budowała samoświadomość i system wartości,

-          rozwinie umiejętności wzmacniania wiary w siebie i we własne możliwości,

-          rozwinie umiejętność samooceny,

-          rozwinie umiejętność wyrażania szacunku dla innych,

-          zdobędzie umiejętność oceniania własnych zdolności i własnego wkładu pracy dla grupy.

Podczas warsztatów każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe od trenerów.

Trenerzy prowadzący warsztaty

Magdalena Wawrzycka

Paulina Trojanowska

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego