PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA DO KOŁA DZIENNIKARSKIEGO

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników na zajęcia do koła dziennikarskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Warce.

Lista uczestników zakwalifikowanych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista uczestników zakwalifikowanych do zajęć z koła dziennikarskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Warce w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

 

Pacholczak Marta

1a

 

 

Furmańczyk Jakub

2 c

 

Orłowska Kinga

1a

 

Rawski Tomasz

2 c

 

Marciniak Izabela

1a

 

Lutek Luiza

2a

 

Błaszczykowska Dagmara

2a

 

Biedrzycka Karolina

2a

 

Marchel Katarzyna

2a

   

  Woźniak Magdalena

  2a

        

     Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego