REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Uczmy się razem i integrujmy  - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
  i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 2. Projekt realizowany jest przez Powiat Grójecki z siedzibą w Grójcu przy ulicy Piłsudskiego 59 (Lider Projektu) oraz Partnerów: MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychologicznych (Partner nr 1); Cech Rzemiosł Różnych
  i Przedsiębiorczości
  w Pułtusku (Partner nr 2), na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-14-322/09-00 zawartej w dniu 22.07.2010 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych  – pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
 3. Działania realizowane są na terenie Powiatu Grójeckiego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych spełniających warunki uczestnictwa określone w § 5.
 4. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2010 do 30 kwietnia 2012 roku.
 5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii Zarządu Powiatu oraz Kierownika Projektu.

§ 2

Słownik pojęć

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Projekt - projekt „Uczmy się razem i integrujmy  - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” realizowany zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-322/09-00  zawartą w dniu 22.07.2010 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych  – pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia;
 • Realizator projektu – Powiat Grójecki (Lider Projektu); MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychologicznych (Partner nr 1); Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku (Partner nr 2).
 • Wnioskodawca - Powiat Grójecki.
 • Beneficjent Ostateczny/uczestnik - osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy w ramach projektu;
 • EFS- Europejski Fundusz Społeczny;
 • PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
 • LO – Liceum Ogólnokształcące.
 • SOSW – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

§ 3

Założenia projektu

 1. 1. Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniów szkół kształcenia ogólnego oraz szkół specjalnych ze wsi i małych miast poprzez udzielenie wsparcia dla osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym, utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych. Projekt będzie służył wzmocnieniu atrakcyjności i podniesieniu jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Cele projektu

 • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pełnosprawnych z LO i niepełnosprawnych
  z SOSW z powiatu grójeckiego;
 • integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych dzięki wspólnym imprezom z uczniami z LO
 • poprawa szans rozwoju zawodowego młodzieży poprzez zajęcia dodatkowe, doradztwo psychologiczne i zawodowe;
 • edukacja integracyjna dzięki wspólnym wyjazdom uczniów z SOSW i LO;
 • budowanie świata przyjaznego uczniom niepełnosprawnym;

Cele szczegółowe

 • wdrożenie programów rozwojowych szkół (zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne uwzględniające rozwój umiejętności kluczowych);
 • rozwijanie zainteresowania uczniów (języki obce, ICT i zagadnienia matematyczno-przyrodnicze);
 • dostosowanie kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy;
 • integracja środowiska oświaty ponadgimnazjalnej powiatu grójeckiego;
 • motywowanie nauczycieli do wspólnych inicjatyw edukacyjnych;
 • zwiększenie poziomu umiejętności psychospołecznych uczniów bez względu na ich poziom intelektualny i sprawność ruchową;
 • zapewnienie opieki psychologicznej uczniom z problemami w nauce i zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty oraz poprzez doradztwo zawodowe wczesne zidentyfikowanie uczniów zagrożonych lub mogących mieć problemy ze znalezieniem się na studiach wyższych

 1. 2. Projekt obejmuje wsparcie poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych:

a)    zajęcia z języka angielskiego o łącznej liczbie 1080 godzin, realizowanych w 3 LO dla 12 grup 10 osobowych:

Liczba uczestników: 120 osób (12 grup 10 osobowych):

 • 6 grup 10-osobowych w Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu,
 • 3 grupy 10-osobowe w Liceum Ogólnokształcącym w N. Mieście n/P,
 • 3 grupy 10-osobowe w Liceum Ogólnokształcącym w Warce.

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 90 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 1080 godzin lekcyjnych dla dwunastu grup.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

 • do końca roku 2010 – po 20 godzin dla każdej grupy,
 • w roku 2011 – po 60 godzin dla każdej grupy,
 • do 30 kwietnia 2012 r. po 10 godzin dla każdej grupy.

b)   zajęcia z matematyki o łącznej liczbie 1080 godzin, realizowanych w 3 LO dla 12 grup 10 osobowych:

Liczba uczestników: 120 osób (12 grup 10 osobowych):

 • 6 grup 10-osobowych w Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu,
 • 3 grupy 10-osobowe w Liceum Ogólnokształcącym w N. Mieście n/P,
 • 3 grupy 10-osobowe w Liceum Ogólnokształcącym w Warce.

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 90 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 1080 godzin lekcyjnych dla dwunastu grup.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

 • do końca roku 2010 – po 20 godzin dla każdej grupy,
 • w roku 2011 – po 60 godzin dla każdej grupy,
 • do 30 kwietnia 2012 r. po 10 godzin dla każdej grupy

c)    zajęcia z języka niemieckiego i rosyjskiego o łącznej liczbie 540 godzin realizowanych w 3 LO dla 6 grup 10 osobowych:

Liczba uczestników: 60 osób (6 grup 10 osobowych):

 • jedna grupa 10-osobowa – język rosyjski – w  Liceum Ogólnokształcącym
  w Grójcu;
 • jedna grupa 10-osobowa – język rosyjski – w Liceum Ogólnokształcącym
  w N. Mieście n/P;
 • jedna grupa 10-osobowa – język rosyjski – w  Liceum Ogólnokształcącym
  w Warce;
 • jedna grupa 10-osobowa – język niemiecki – w  Liceum Ogólnokształcącym
  w Grójcu,
 • jedna grupa 10-osobowa – język niemiecki – w Liceum Ogólnokształcącym
 • w N. Mieście n/P,
 • jedna grupa 10-osobowa – język niemiecki – w  Liceum Ogólnokształcącym
  w Warce.

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 90 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 540 godzin lekcyjnych dla sześciu grup.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

 • do końca roku 2010 – po 20 godzin dla każdej grupy,
 • w roku 2011 – po 60 godzin dla każdej grupy,
 • do 30 kwietnia 2012 r.  - po 10 godzin dla każdej grupy

d)   zajęcia ICT na poziomie podstawowym dla klas pierwszych o łącznej liczbie 270 godzin skierowane dla uczniów LO Grójec (1 grupa 10 osobowa) i LO Warka (2 grupy 10 osobowe);

Liczba uczestników: 30 osób (3 grupy 10 osobowe):

 • jedna grupa 10 - osobowa w Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu
 • dwie grupy 10 – osobowe w Liceum Ogólnokształcącym w Warce

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 90 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 270 godzin lekcyjnych dla trzech grup.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

 • do końca roku 2010 – po 20 godzin dla każdej grupy,
 • w roku 2011 – po 60 godzin dla każdej grupy,
 • do 30 kwietnia 2012 r.  - po 10 godzin dla każdej grupy

e)    kurs ECDL

Liczba uczestników: 40 osób (4 kursy po 10 osób):

 • dwa kursy 10 – osobowe dla  uczniów z Liceum Ogólnokształcącego z Nowego Miasta n/P.
 • dwa kursy 10 – osobowe dla  uczniów z Liceum Ogólnokształcącego z Grójca

Rozpoczęcie kursów:

 • kursy dla uczniów z Liceum Ogólnokształcącego z Nowego Miasta n/P. rozpoczną się w I kwartale 2011 r. drugi kurs pod koniec III kwartału 2011 r
 • kursy dla uczniów z Liceum Ogólnokształcącego z Grójca rozpoczną się jeden kurs pod koniec III kwartału 2011 r., drugi na początku I kwartału 2012 r.

Każdy kurs szacunkowo będzie trwał 100 godzin.

f)    warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego o łącznej liczbie 408 godzin realizowanych w 3 LO i 2 SOSW dla 68 grup 15 osobowych;

g) indywidualne konsultacje psychologiczne z zakresu doradztwa zawodowego o łącznej liczbie 180 godzin/ po 2 godziny dla ucznia który zgłosi Koordynatorowi ds. Monitoringu i Rekrutacji lub trenerowi prowadzącemu warsztaty potrzebę dodatkowej konsultacji.

Liczba uczniów z każdego liceum będzie proporcjonalna do liczby uczniów
w danej szkole:

 • LO Grójec  – 45 uczniów;
 • LO Warka – 23 uczniów;
 • LO Nowe Miasto n/P – 22 uczniów.

Indywidualne konsultacje psychologiczne z zakresu doradztwa zawodowego będą skierowane wyłącznie dla uczniów którzy byli na warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i warsztatach umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji.

h)   warsztaty umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji łącznej liczbie
408 godzin realizowanych  w 3 LO oraz 2 SOSW dla 68 grup 15 osobowych,

i)     zajęcia dla uczniów z SOSW w ramach 5 modułów: rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, terapii logopedycznej, zajęć korekcyjno-sportowych i muzykoterapii:

MODUŁ 1: Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień:

Liczba uczestników: 30 osób (6 grup 5 osobowych):

 • 3 grupy 5 osobowe w SOSW w Jurkach
 • 3 grupy 5 osobowe w SOSW w Nowym Mięście n/P.

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 135 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 810 godzin lekcyjnych.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

 • do końca roku 2010 – po 30 godzin dla każdej grupy
 • w roku 2011 – po 90 godzin dla każdej grupy
 • do 29 lutego 2012 r. – 15 godzin dla każdej grupy

MODUŁ 2: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:

Liczba uczestników: 30 osób (6 grup 5 osobowych):

 • 3 grupy 5 osobowe w SOSW w Jurkach
 • 3 grupy 5 osobowe w SOSW w Nowym Mięście n/P.

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 135 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 810 godzin lekcyjnych.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

 • do końca roku 2010 – po 30 godzin dla każdej grupy
 • w roku 2011 – po 90 godzin dla każdej grupy
 • do 29 lutego 2012 r. – 15 godzin dla każdej grupy

MODUŁ 3: Zajęcia z terapii logopedycznej:

Liczba uczestników: 20 osób (4 grup 5 osobowych):

 • 2 grupy 5 osobowe w SOSW w Jurkach
 • 2 grupy 5 osobowe w SOSW w Nowym Mięście n/P.

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 135 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 540 godzin lekcyjnych.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

 • do końca roku 2010 – po 30 godzin dla każdej grupy
 • w roku 2011 – po 90 godzin dla każdej grupy
 • do 29 lutego 2012 r. – 15 godzin dla każdej grupy

MODUŁ 4: Zajęcia korekcyjno – sportowe:

Liczba uczestników: 20 osób (4 grup 5 osobowych):

 • 2 grupy 5 osobowe w SOSW w Jurkach
 • 2 grupy 5 osobowe w SOSW w Nowym Mięście n/P.

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 135 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 540 godzin lekcyjnych.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

 • do końca roku 2010 – po 30 godzin dla każdej grupy
 • w roku 2011 – po 90 godzin dla każdej grupy
 • do 29 lutego 2012 r. – 15 godzin dla każdej grupy

MODUŁ 5: Zajęcia z muzykoterapii:

Liczba uczestników: 20 osób (4 grup 5 osobowych):

 • 2 grupy 5 osobowe w SOSW w Jurkach
 • 2 grupy 5 osobowe w SOSW w Nowym Mięście n/P.

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 135 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 540 godzin lekcyjnych.

Liczba godzin do przeprowadzenia:

 • do końca roku 2010 – po 30 godzin dla każdej grupy

 • w roku 2011 – po 90 godzin dla każdej grupy
 • do 29 lutego 2012 r. – 15 godzin dla każdej grupy

Łącznie 3 240 godzin dla 24 grup 5 osobowych;

j)     koła zainteresowań: dziennikarskie, recytatorsko-teatralne i chóru realizowane
w LO Grójec oraz koła zainteresowań: dziennikarskie, recytatorsko-teatralne realizowane w LO Warce o łącznej liczbie 480 godzin dla grup 15 osobowych:

Liczba uczestników: 75 osób (5 Kół 15 osobowych):

 • jedno Koło Dziennikarskie 15-osobowe w Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu,
 • jedno Koło Dziennikarskie 15-osobowe w Liceum Ogólnokształcącym w Warce,
 • jedno Koło Recytatorsko-Teatralne 15-osobowe w Liceum Ogólnokształcącym
  w Grójcu,
 • jedno Koło Recytatorsko-Teatralne 15-osobowe w Liceum Ogólnokształcącym
  w Warce,
 • jedno Koło Chóru  15-osobowe w Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu

Liczba godzin do przeprowadzenia dla każdej grupy wynosi 96 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych, łącznie 480 godzin lekcyjnych 5 Kół.

Liczba godzin do przeprowadzenia do końca roku 2010:

 • Koło Dziennikarskie w LO Grójec – 24 godziny
 • Koło Dziennikarskie w LO Warka – 24 godziny
 • Koło Recytatorsko-Teatralne w LO Grójec – 16 godziny
 • Koło Recytatorsko-Teatralne w LO Warka – 16 godzin
 • Chór w LO Grójec – 16 godzin

Liczba godzin do przeprowadzenia w roku 2011:

 • Koło Dziennikarskie w LO Grójec – 64 godziny
 • Koło Dziennikarskie w LO Warka – 64 godziny
 • Koło Recytatorsko-Teatralne w LO Grójec – 72 godziny
 • Koło Recytatorsko-Teatralne w LO Warka – 72 godzin
 • Chór w LO Grójec – 64 godzin

Liczba godzin do przeprowadzenia do 29 lutego 2012 r.:

 • Koło Dziennikarskie w LO Grójec – 8 godziny
 • Koło Dziennikarskie w LO Warka – 8 godziny
 • Koło Recytatorsko-Teatralne w LO Grójec – 8 godziny
 • Koło Recytatorsko-Teatralne w LO Warka – 8 godzin
 • Chór w LO Grójec – 16 godzin

k)   10 wyjazdów integracyjnych do kina i teatru przez 3 semestry dla 25 uczniów z 3 LO oraz 10 uczniów z 2 SOSW;

l)     6 wyjazdów integracyjnych przez 3 semestry do muzeów w Warszawie
dla 25 uczniów z 3 LO oraz 10 uczniów z 2 SOSW;

m) wyjazd integracyjny: wakacyjno - warsztatowy języka angielskiego
dla 16 wyróżniających się uczniów w ramach wszystkich zajęć w projekcie z 3 LO, oraz terapeutyczno – rehabilitacyjny dla 20 uczniów z 2 SOSW;

n)   wyjazdy uczniów ze SOSW w Jurkach i Nowym Mieście n/P. na basen do Spały
i Grójca: 55wyjazdów przez 4 semestry;

 • o)   warsztaty przełamujące stereotypy myślenia o osobach niepełnosprawnych realizowanych w 3 LO,

p)   2 wyjazdy edukacyjno – warsztatowe do Parku Dinozaurów do Bałtowa dla uczniów
z SOSW w Jurkach i Nowym Mieście n/P;

q)   warsztaty „Jestem potrzebny” dla uczniów ze SOSW w Jurkach i Nowym Miecie n/P.

r)     4 wyjazdy integracyjne dla uczniów z 3 LO i 2 SOSW do ZOO do Warszawy

 1. 3. Zajęcia będą się odbywały w trzech Liceach Ogólnokształcących leżących na terenie Powiatu Grójeckiego: LO Grójec, LO Nowe Miasto n/Pilicą, LO Warka oraz w dwóch Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych w Jurkach i Nowym Mieście n/Pilicą.
 2. 4. Nauczyciele/trenerzy prowadzący zajęcia w porozumieniu z Koordynatorami ds. Monitoringu i Rekrutacji, Specjalistą ds. Organizacji Szkoleń oraz Koordynatorem ds. Doradztwa Zawodowego – opracują programy i harmonogramy zajęć realizowanych w danej szkole.

§ 4

Zasady rekrutacji

 1. 1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będą Koordynatorzy ds. Monitoringu i Rekrutacji w danej szkole wspólnie z Kierownikiem Projektu.
 2. 2. Rekrutacja odbędzie się w terminie od 6 do 17 września 2010 r., a dodatkowa rekrutacja może się odbyć od 5 do 16 września 2011 r.
 3. 3. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans.
 4. 4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

a)      złożenie przez ucznia zgłoszenia w udziale w danych zajęciach z wyłączeniem zajęć warsztatowych oraz wyjazdów integracyjnych i na basen;

b)      podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do Projektu w formie protokołu z rekrutacji;

c)      poinformowanie ustne uczestnika o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie;

d)     wypełnienie i złożenie przez ucznia Karty Uczestnictwa w Projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć,

 1. 5. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę osób zakwalifikowanych do danych zajęć/kursu w ramach realizowanego projektu.
 2. 6. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, będą umieszczone na liście rezerwowej.
 3. 7. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, osoby z list rezerwowych otrzymają propozycję przystąpienia do Projektu.
 4. 8. Na wyjazdy integracyjne i na basen będą mogli jechać uczniowie którzy:

 • systematycznie uczęszczają na zajęcia,
 • brana będzie pod uwagę opinia nauczyciela dotycząca zaangażowania ucznia w czasie zajęć;

 1. 9. W przypadku braku chętnych na wyjazdy integracyjne i na basen wśród uczniów biorących udział w projekcie, na wyjazdy te mogą zostać zgłoszeni pozostali uczniowie nieuczestniczący w projekcie w danej szkole, którzy wypełnią i złożą Kartę Uczestnictwa w Projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego

§ 5

Warunki uczestnictwa w Projekcie

 1. 1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które:

a)      zamieszkują na terenach wiejskich i miejscowościach poniżej 25 tys. mieszkańców;

b)      uczęszczają do jednej z następujących szkół:

 • Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu;
 • Liceum Ogólnokształcącego w Warce;
 • Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście n/P;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nowym Mieście n/P;

c)      złożą Koordynatorowi ds. Monitoringu i Rekrutacji zgłoszenie do uczestnictwa w zajęciach;

d)     złożą poprawnie wypełnioną Kartę Uczestnictwa w Projekcie „Uczmy się razem i integrujmy  - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”,

 1. 2. O przyjęciu do Projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 2. 3. Jeden uczeń może brać udział w kilku formach wsparcia

§ 6

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

 1. 1. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do:

a)      udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował;

b)      zgłaszania uwag do zajęć, w których uczestniczy;

c)      korzystania z dostępnych materiałów i pomocy dydaktycznych;

d)     otrzymania certyfikatu ukończenia zajęć/kursu o ile przystąpił i zdał egzamin/test końcowy;

e)      otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach w przypadku gdy nie przystąpił do egzaminu/testu lub nie zdał egzaminu/testu;

f)       otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie na zajęciach warsztatowych.

 1. 2. Każdy Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do:

a)      złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie;

b)      potwierdzenia, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje;

c)      aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach;

d)     potwierdzania swojej obecności na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych – w

formie złożenia podpisu na liście obecności;

e)      wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio

monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu;

f)       bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze

uczestnictwo w Projekcie.

 1. 3. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do nieodpłatnego udziału w Projekcie.

§ 7

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 1. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

a)      samodzielnej rezygnacji uczestnika, który powiadamia Koordynatora ds. Monitoringu i Rekrutacji;

b)      na wniosek  Koordynatora ds. Monitoringu i Rekrutacji,  uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych m.in.: długotrwałą absencją na zajęciach;

c)       rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie.

 1. Koordynator ds. Monitoringu i Rekrutacji w danej szkole informuje Kierownika Projektu o rezygnacji ucznia. Kierownik Projektu wspólnie z Koordynatorem ds. Monitoringu i Rekrutacji w danej szkole rekrutują do projektu pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby, która zrezygnowała.
 2. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej, proponuje się następną w kolejności.
 3. Realizator Projektu przewiduje utworzenie list uczestników rezerwowych lub dodatkową rekrutację.

§ 8

Zasady monitoringu i kontroli

 1. Zgodnie w wymogami Projektu wszyscy Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi

monitoringu i kontroli.

 1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji

Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika

Projektu.

 1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze projektu, szkołach biorących udział w Projekcie oraz na stronie internetowej Projektu.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego