Działania w projekcie

Wszystkie działania podejmowane w projekcie są zgodne z budżetem oraz harmonogramem i będą przez 22 miesięcy od 01.07.2010 do 30.04.2012  i obejmą następujące zadania:

 

ZADANIE 1: Zarządzanie projektem.

 

 • powołanie zespołu zarządzającego, uruchomienie biura projektu;
 • założenie odrębnych rachunków bankowych;
 • działania przygotowawcze, koordynowanie prac, nadzór nad realizacją

zadań;

 • przygotowanie dokumentacji i procedur operacyjnych projektu;
 • wyłonienie wykonawców zleconych części projektu;
 • utrzymanie kontaktów z wykonawcami, dbałość o prawidłowość

realizacji projektu;

 • prowadzenie bieżącej kontroli realizacji projektu, wskaźników

i wydatków;

 • zakupy przewidziane w ramach cross-financingu:
 • prace administracyjne biura projektu;
 • nadzór i współpraca z wykonawcami prac zleconych;
 • prowadzenie rozliczeń wyodrębnionych rachunków bankowych;
 • archiwizacja dokumentów i weryfikacja zgodności z procedurami

operacyjnymi;

 • ewaluacja projektu. W ramach projektu  prowadzony będzie bieżący

monitoring wskaźników, wyniki projektu zostaną opublikowane na stronach internetowych;

 • sprawozdawczość i rozliczanie. Konieczne będzie zarządzanie finansami projektu poprzez prowadzenie bieżącej kontroli, rozliczania i zapewnienie kwalifikowalności wydatków, sporządzanie specyfikacji i opisywanie dokumentów, przygotowanie wniosków o płatność i sprawozdawczość.

 

ZADANIE 2: Promocja.

 

 • zaprojektowanie i koordynacja prac przy wizualizacji projektu (projekt strony www, logo projektu);
 • wydruk plakatów i ich dystrybucja do szkół biorących udział w projekcie;
 • bieżąca aktualizacja strony www i informowanie mediów o wydarzeniach w ramach projektu;

 

Zadanie 3: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

 

Istotą projektu jest przeprowadzenie zajęć m.in. z języka angielskiego i matematyki dla uczniów z 3 liceów Ogólnokształcących biorących udział w projekcie ważnych dla ich przyszłej edukacji. Zostaną zorganizowane zajęcia z ICT dla uczniów I klas z LO Grójec i LO Warka oraz zajęcia przygotowujące (z możliwością zdania egzaminu)do European Computer Driving Licence dla uczniów z LO Grójec i LO Nowe Miasto n/P. Kursy ECDL zapewnią lepszy start w dalszą edukację i znacząco poprawią sytuację uczniów na rynku pracy.

Uczniowie wszystkich szkół zostaną objęci opieką psychologiczną oraz otrzymają zestaw zajęć obejmujących warsztaty z doradztwa z zawodowego  oraz warsztaty z zakresu technik autoprezentacji i poszukiwania pracy.

Zorganizowane zostaną koła zainteresowań: dziennikarskie, recytatorsko – teatralne i chóru.

Młodzież SOSW otrzyma po 3 godziny lekcyjne zajęć w ramach 5 modułów: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, terapii logopedycznej, zajęć korekcyjno-sportowych i muzykoterapii. Na potrzeby tych zajęć zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.

Zostaną zrealizowane wyjazdy do kin/teatrów i muzeów, które będą one miały charakter integracyjny, gdyż weźmie w nich udział po 25 uczniów z każdego LO oraz  po 10 uczniów z każdego SOSW wraz z 5 opiekunami.

Dodatkowo młodzież z SOSW będzie miała organizowane regularne wyjazdy na basen jako uzupełnienie programu terapeutyczno – rehabilitacyjnego. Z uwagi na lokalizację uczniowie z SOSW będą wyjeżdżać na basen do Grójca i do Spały.

Podstawowa wielkość grup będzie wynosiła po 10 uczniów. Jednak zajęcia kół zainteresowań będą prowadzone w grupach 15 osobowych, podobnie jak warsztaty z doradztwa z zawodowego oraz warsztaty z zakresu technik autoprezentacji i poszukiwania pracy. Konsultacje psychologiczne z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane w trybie indywidualnym a zajęcia dla Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych będą organizowane w grupach 5 osobowych.

Zajęcia w LO będą trwały zwykle 2 godziny lekcyjne w tygodniu, w SOSW planujemy 1 godzinę lekcyjną, a na koła zainteresowań przewidujemy 8 godzin lekcyjnych w miesiącu. Warsztaty z doradztwa zawodowego oraz warsztaty z zakresu technik autoprezentacji i poszukiwania pracy będą organizowane jednorazowo w blokach po 6 lekcji. Indywidualne konsultacje psychologiczne z zakresu doradztwa zawodowego obejmie 90 najbardziej potrzebujących uczniów, którzy sami się zgłoszą i będzie obejmować jednorazowo indywidualny blok badań trwający 2 godz. lekcyjne.

Ponadto na zakończenie zostanie zrealizowany obóz wakacyjno – warsztatowy języka angielskiego w polskich górach dla 16 najbardziej wyróżniających się uczniów ze wszystkich LO oraz grupy 20 uczniów ze SOSW, dla których realizowany będzie program terapeutyczno-rehabilitacyjny.

Projekt dostarcza wartość dodaną poprzez zapewnienie uczniom profesjonalnego, kompleksowego i darmowego wsparcia realizowanego w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Szkoły uzupełnią dotychczas realizowany program dydaktyczny o nowe bardziej efektywne i innowacyjne elementy, co nie byłoby możliwe bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego

 


      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego