Opis Warsztatów


Do warsztatów przystąpi 68 grup uczniów. Wszystkie grupy wezmą udział w dwóch warsztatach. Każda grupa będzie liczyła 15 osób. Łącznie w projekcie weźmie udział 1020 uczniów: 900 uczniów z Liceów Ogólnokształcących i 120 uczniów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.

 

 

 

WARSZTATY Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO.

Warsztaty będą miały formułę 6-cio godzinnych zajęć i zostaną przeprowadzone na terenie szkoły, w której uczą się uczniowie. Młodzież będzie pracowała w małych grupach – 15 osobowych (klasa podzielona na pół lub część klasy) w celu zwiększenia skuteczności warsztatu oraz zbudowania sprzyjającej atmosfery do pracy.

Jeden trener prowadzi jedną grupę. Jeden dzień warsztatowy trwa 6 godzin lekcyjnych.

Metoda pracy:

 • Warsztaty poprowadzą trenerzy, którzy prowadzili warsztaty z młodzieżą w innych projektach, programach;
 • Warsztaty będą prowadzone przez trenerów psychologów, którzy zadbają o atmosferę sprzyjającą współpracy i wymianie doświadczeń miedzy uczestnikami;
 • Podczas każdego warsztatu będą rozdane materiały informacyjne o tematyce warsztatu;
 • Podczas spotkań zostaną wykorzystane następujące metody pracy:

 

 • dyskusje grupowe;
 • mini wykłady;
 • analizę doświadczeń;
 • symulacje rozmów kwalifikacyjnych oparte na rzeczywistych zagadnieniach;
 • samopoznanie poprzez wypełnienie testów i kwestionariuszy związanych z pracą.

 

Warsztat ma na celu:

 • zwiększenie świadomości preferencji zawodowych, zainteresowań
  i zdolności;
 • poznanie możliwych ścieżek kariery zawodowej;
 • zbudowanie Indywidualnego Planu Działania – planu konkretnych działań młodzieży w zakresie nauki i wykonywanego zawodu;
 • zwiększenie motywacji do nauki i uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych w ramach tego projektu;
 • świadomości korzystania płynących z edukacji szkolnej (jej wpływ na przyszłość, statut społeczny i poziom życia);
 • przekazania wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy, a więc najbardziej
  i najmniej pożądanych zawodów (uświadomienie młodzieży, że niektóre kierunki studiów „produkują” bezrobotnych).

 

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY I AUTOPREZENTACJI.

Warsztaty, podobnie jak w/w, będą miały formułę 6-cio godzinnych zajęć i prowadzone będą metodami aktywnymi przez trenerów psychologów. Dodatkowym elementem ćwiczeń będzie kamera, którą będą nagrywane wystąpienia młodzieży i analizowane. Młodzież będzie pracowała w małych grupach – 15 osobowych (klasa podzielona na pół lub część klasy)

 

Warsztat ma na celu:

 

 • poznanie przez młodzież różnych ścieżek kariery zawodowej (m.in. formy samo zatrudnienia);
 • poznanie możliwości pracy na zasadzie wolontariatu, stażu czy praktyk jeszcze w czasie trwania nauki w szkole średniej;
 • poznanie metod poszukiwania pracy;
 • zdobycie wiedzy gdzie i jak szukać pracy i która z form jest bardziej skuteczna i dlaczego;
 • zdobycie umiejętności interpretowania ogłoszeń o pracę i analizy tych ogłoszeń;
 • praktycznych ćwiczeń z właściwego pisania CV i listu motywacyjnego;
 • zdobycie umiejętności oceny przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych pod kątem umiejętności autoprezentacji (mowa ciała, umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania [w tym również te „trudne” i „niewygodne”], umiejętności zaprezentowania swojej osoby w korzystnym świetle bez uciekania się do kłamstw itd.);
 • zdobycie wiedzy z zakresu struktury prezentacji (pod katem matury ustnej);
 • poinformowanie młodzieży gdzie może szukać informacji o interesujących zawodach i warunkach jakie należy spełnić by móc je wykonać;
 • zdobycie konkretnych informacji na temat instytucji rynku pracy, które pomagają w określeniu indywidualnych predyspozycji do wykonywania poszczególnych zawodów (poprzez nieodpłatne wykonywanie testów lub nieodpłatnych usług doradcy zawodowego);
 • zdobycie umiejętności autoprezentacji i zwiększenie wiedzy na temat czynników wpływających na pozytywny odbiór podczas wystąpień publicznych (młodzież weźmie udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej wcielając się przynajmniej raz w pracodawcę, osobę rekrutującą, oraz  kandydata do pracy).

 

Twardym efektem będzie:

 

 • utworzenie CV i listu motywacyjnego każdego uczestnika;
 • nagrania rozmów kwalifikacyjnych i wystąpień młodzieży;
 • informator, lista gdzie szukać informacji o interesujących zawodach (jakie warunki należy spełnić, by dany zawód wykonywać), gdzie można skorzystać z usług doradcy zawodowego, itd.

 

Podczas warsztatów każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne od trenerów, a po każdym warsztacie zostanie wypełniona ankieta ewaluacyjna przez każdego uczestnika.

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO.

Spotkania będą odbywały się z uczniem, który zgłosi potrzebę dodatkowej konsultacji po warsztatach (by utworzyć Indywidualny Plan Działania). Konsultacje będą odbywały się na terenie szkoły w określonych dniach i godzinach. Uczeń wcześniej będzie zgłaszał swoją potrzebę do lokalnego koordynatora na terenie szkoły, tj. Koordynatora ds. Monitoringu i Rekrutacji, którym będzie dyrektor szkoły. Koordynator będzie dokonywał zapisów uczniów i informował psychologa o terminach.

Zakładamy, że 10% uczniów w danej klasie będzie korzystać
z indywidualnych spotkań – 2 osoby w 1 klasie. Średnio ilość godzin pracy:
2 godziny z 1 uczniem

Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) służy zwiększeniu aktywności osoby poszukującej pracy w kierunku znalezienia ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Utworzenie IPD odbywa się poprzez identyfikację trudności ucznia, określenie celów zawodowych, opracowanie i wdrożenie planu konkretnych działań (kroków), jakie podejmie uczeń w celu własnej edukacji, a w przyszłości znalezienia pracy.

Doradca ocenia realność planowanych działań, pomaga w planowaniu kariery, daje wsparcie uczniowi, ale nie podejmuje za niego ostatecznych decyzji. Uczeń sam, dzięki analizie własnej sytuacji, planuje karierę zawodową.

 

Podczas tworzenia IPD uczeń określi rodzaj szkolenia, zajęć pozalekcyjnych, w którym chciałby uczestniczyć podczas projektu.

 

Twardym efektem będzie:

 

 • posiadanie przez każdego uczestnika IPD w formie papierowej;
 • dokonanie właściwego wyboru dodatkowych zajęć edukacyjnych (np.: język angielski, matematyka, itd.).

 

W indywidualnym doradztwie zawodowym weźmie udział 90 uczniów, każdy po 2 godziny z 3 Liceów Ogólnokształcących. Liczba uczniów z każdego liceum będzie proporcjonalna do liczby uczniów w danej szkole:

 

 • LO nr 1 – 45 uczniów;
 • LO nr 2 – 23 uczniów;
 • LO nr 3 – 22 uczniów.
      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego